Uppföljning av socialnämndens uppdragsplan 2009

Socialnämnden har uppnått 80 procent av uppdragsplanens 16 mål helt eller delvis. Ett av de tre mål som nämnden inte har uppnått är att placerade barn och ungdomar ska ha ”god hälsa och goda skolresultat”. Några resultat finns inte än från SkolFam 2, metodutvecklingsprojekt med forskarstöd inom skola och familjehemsvård, då projekttiden löper till sommaren 2011. Målet att ”Ingen person är öppethemlös” har inte nåtts men alla har erbjudits boende eller vård. Sedan 1993 görs årliga mätningar av hemlöshetssituationen inom kommunen. Dessa visar att hemlösa personer är en rörlig grupp där nya personer tillkommer på grund av olika skäl. Det tredje målet som inte uppfyllts är ”Nolltolerans gäller för narkotikabruk”. Det är ett viktigt förhållningssätt att vi ska ha ett narkotikafritt samhälle men svårt att uppnå.

Av de fem mål som uppnåtts delvis rör tre barn och unga. Arbetet med att utveckla tidiga och kunskapsbaserade insatser för barn och unga har fortsatt med hög prioritet. Detta har skett bland annat genom satsningar på verksamheter som arbetar med alternativ till externt köpta vårdformer. Nämnden har idag fler olika verksamheter på hemmaplan än tidigare som alternativ till placering. En särskild satsning har gjorts på ungdomar med normbrytande beteende och ett bedömningsinstrument har införts för att ge ungdomar rätt insatser. För att uppmärksamma barn till personer med missbruk har en utredningsmall införts.

Andra satsningar har gjorts på kompetensutveckling i form av utbildningar i metoder som är evidensbaserade. Personalen har fått högre kompetens och en handlingsplan har tagits fram för att bland annat ge stöd till barn och unga som utsatts för våld. Nyssnämnda handlingsplan innehåller stöd för arbetet både med kvinnor som utsätts för våld, män som slår och hedersrelaterat våld.

Särskilda satsningar har skett genom starten av ett boende för våldsutsatta kvinnor i missbruk och planering.

Socialnämnden samverkar med flera andra nämnder i kommunen och med landstinget, kyrkan, föreningar, polisen och andra aktörer. Exempel på detta är polisavtalet, modellområde för barns psykiska hälsa och införandet av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47