Uppföljning av kommunens energiplan 2012

Kommunens EnergiplanPDF (pdf, 1.8 MB) antogs 2009. En första handlingsplan för hur den kommunala organisationen ska arbeta med genomförandet antogs i juni 2011. Handlingsplanen har nu följts upp för första gången. På en övergripande nivå kan man se att det har skett en tydlig minskning av energianvändningen i kommunen. I stort sett samtliga delar av kommunkoncernen är i gång med sitt arbete. Några har arbetat med åtgärder redan från början och minskat sin användning av energi märkbart. Andra har fokuserat mer på planering för att komma vidare med konkreta åtgärder i ett senare skede.

Det sker således ett omfattande och positivt arbete med energifrågorna i hela organisationen.

Rapport Uppföljning av kommunens Energiplan 2012PDF (pdf, 264.4 kB)

Kontakt