Unga kommunutvecklare

Rapport 2017

Hur ungdomar kan bli delaktiga i beslutsprocesser i Norrköpings kommun - Förslag från Unga kommunutvecklare 2017PDF (pdf, 645.3 kB)

Årets tema har sin utgångspunkt i inriktningsdokumentet Barn och ungas perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen. Förslagen från de unga kommunutvecklarna har lämnats över till den grupp med tjänstepersoner som varit delaktiga i arbetet med att ta fram dokumentet, till skillnad från tidigare år då ungdomarna presenterat sin rapport för politikerna.

 

Rapport 2016

I fyra veckor under sommaren 2016 har tio gymnasieungdomar arbetat fram förslag på hur Norrköping kan bli en bättre boendeort för ungdomar. Ungdomarna har tagit fram åtta konkreta förslag som beskrivs i rapporten.

Så blir Norrköping en mer attraktiv boendeort för ungdomar - Förslag från Unga Kommunutvecklare 2016PDF (pdf, 2.5 MB)

 

  • Rapport 2015

Så blir ungdomars hälsa och livsvillkor bättre i Norrköping – Förslag från Unga Kommunutvecklare 2015PDF (pdf, 280.1 kB)

 

Rapport 2014

Sommaren 2014 anställde Norrköpings kommun tio ungdomar som unga
kommunutvecklare. Under fyra veckor arbetade ungdomarna med att formulera
konkreta förslag på hur Norrköpings kommun kan bli bättre utifrån ungdomars
perspektiv. De unga kommunutvecklarna var mellan 16 och 19 år och
representerade olika geografiska delar av Norrköpings kommun.

Arbetet resulterade i åtta konkreta förslag som finns sammanställda i rapporten. De unga kommunutvecklarna har också presenterat förslagen muntligt för politiker och tjänstemän i Norrköpings kommun.

I följande rapport summeras projektet Unga kommunutvecklare av projektledaren
som varit med genom hela processen.

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! – Förslag från Unga kommunutvecklare 2014PDF (pdf, 74.1 kB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47