Kvalitetsredovisning för Vångaenheten 2010

Vångaenheten består av förskola, skola år F-6 samt fritidshem. Vi arbetar tillsammans för att skapa en bra verksamhet med hög måluppfyllelse och en god lärandemiljö.

Vår vision är ” Alla barn och elevers framgång”. Under 2010 fanns cirka 160 barn och elever i verksamheten.

I förskoleklassen är trygghet ett av våra fokusområden och barnens sociala utveckling präglar arbetet.

Alla elever har en egen IUP-plan och de elever som riskerar att inte nå målen har ett åtgärdsprogram. Det finns utarbetade rutiner för diagnostisering av eleverna som kontinuerligt följs upp.

Samtliga elever får skriftliga omdömen i alla ämnen som de läst under terminen. Skriftliga omdömen lämnas ut i samband med elevens utvecklingssamtal, med undantag för år 1 och 4 där de skriftliga omdömena lämnas ut vid höstterminens slut.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47