Eldningsförbud

Om eldningsförbud

Syftet med eldningsförbud är att förhindra omfattande bränder i skog och mark som orsakas av mänsklig handling.

Kommunen eller länsstyrelsen beslutar om att utfärda regler om eldningsförbud. Bedömningen görs i samråd med räddningstjänsten och utgår från SMHI:s prognosunderlag och räddningstjänstens samlade bedömning av brandriskvärden. Vad som är förbjudet kan vara olika beroende på hur brandrisken ser ut i området där eldningsförbudet gäller. Det innebär att du har ett eget ansvar att kontrollera om det finns ett eldningsförbud för området som du vistas i, och vad eldningsförbudet i så fall omfattar.

Om eldningsförbud råder i Norrköpings kommun, informerar vi som kommun alltid om detta. På vår webbplats norrkoping.se ser du tydligt om eldningsförbud råder. Vi går också alltid ut med en nyhet om vad eldningsförbudet omfattar, som vi även sprider i sociala medier.

Här kan du hitta information om både aktuella eldningsförbud och bransriskprognoser:

norrkoping.se

Information om vad som gäller i olika kommuner

Läs mer om brandriskprognoser på SMHI:s webbplats

Ladda gärna ner appen "Brandrisk ute"

Eldningsförbud

Eldningsförbud

Här följer en kort sammanfattning av vad eldningsförbudet omfattar i sin grundläggande form. Det är individens eget ansvar att hålla sig uppdaterad om vad som gäller och om förbudet skärps.

 • Under eldningsförbud är aktiviteter som eldning, grillning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar med mera) förbjudet. Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller nära skog och mark att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park
 • Normalt sett är det under eldningsförbud tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger och liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.
 • Normalt sett är grillning under eldningsförbud även tillåten vid fasta grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med icke brännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen.

Eldningsförbudet kan skärpas

När kommun eller länsstyrelse bedömmer att det finns en extrem brandrisk kan eldningssförbudet skärpas. Det kan då till exempel omfatta följande:

 • Förbud att grilla på egen tomt.
 • Förbud att grilla även vid fasta grillplatser på allmän plats.
 • Förbud att använda fyrverkerier samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
 • Förbud mot rökning i skog och mark.

Frågor och svar

Eget ansvar

Vem har ansvar för att eldningsförbudet följs?

Eldningsförbud kan se olika ut berorende på brandrisken i det aktuella området, och du har alltid ett eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du är. Det omfattar även att hålla sig uppdaterad. Ökar brandrisken när det redan råder ett eldningsförbud kan det bli aktuellt att skärpa eldningsförbudet.

Även tillåten eldning och grillning sker under eget ansvar. Det ansvaret omfattar även att bedöma om du eldar och grillar på ett säkert sätt.

Känner du dig osäker är rekommendationen alltid att avstå från att göra upp eld eller att grilla.

Vad gäller för rökning?

Att röka utomhus i skog och mark kan ett eldningsförbud inte förbjuda. Men eftersom glöden från en cigarett eller fimp, som inte är släckt, kan starta en brand är det viktigt att alltid släcka fimpar ordentligt och aldrig slänga dem direkt på marken utan i burk eller motsvarande.

Om det börjar brinna eller fatta eld vid rökning kan det dock istället ses som allmänfarlig vårdslöshet och som ses som ett brott.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?

Om du bryter mot förbudet gör du dig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Oaktsamhet

Det kan vara bra att känna till den som genom oaktsamhet har orsakat en omfattande brand, normalt ställs till svars för de skador som branden orsakat. Detta förhållande gäller alltid - vare sig eldningsförbud råder eller inte - och kan innebära mycket omfattande skadeståndsbelopp till de drabbade.

På din tomt

Får jag grilla på egen tomt eller innergård?

Det beror på var din tomt ligger. Normalt sett är det tillåtet att grilla och elda på egen tomt om den ligger i sammanhållen bebyggelse och inte så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen.

Vad menas med egen tomt?

Utöver den egna tomten ingår i detta sammanhanget även gård till hyresrätt och bostadsrätt samt kolonilott. För att undvika missförstånd – tala med styrelsen eller hyresvärden för att ta reda på vilka lokala regler som gäller.

Vad menas med sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse innebär bebyggelse med minst tre byggnader, som är placerade på minst två tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Får jag grilla med gas?

Ja, förbudet omfattar normalt sett inte eldning med gas.

Får jag grilla med elgrill?

Ja, förbudet omfattar normalt sett inte elgrill.

Campingplatser och badplatsr

Får jag grilla på en campingplats?

Campingplatser kan vara mycket olika varandra både gällande placering och hur de är utformade. Därför behöver du själv ta reda på vad som gäller för den aktuella campingplatsen.

Om det finns en fast grillplats på campingplatsen är det normalt sett tillåtet att använda sig av den om inte annat uppgetts.

Får jag grilla på en badplats?

Du bör själv göra en bedömning av om platsen du befinner dig på ligger i skog och mark eller i sammanhållen bebyggelse. Känner du dig osäker är rekommendationen att avstå från att grilla. Du får inte elda med fasta bränslen i annat syfte än att laga mat och enbart på iordningställda grillplatser.

Tänk på att det alltid ska finnas tillgång till enkla släckredskap, som till exempel en vattenfylld hink. Var säker på att elden är helt släckt när du lämnar platsen.

Skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse

Får jag använda stormkök i skog och mark?

Användning av stormkök med exempelvis T-röd som bränsle omfattas normalt sett inte av eldningsförbudet. Var dock mycket försiktig. Du har ansvaret för vad dina aktiviteter kan leda till.

Tänk på att det alltid ska finnas tillgång till enkla släckredskap, som till exempel en vattenfylld hink. Var säker på att elden är helt släckt när du lämnar platsen.

Får jag grilla med engångsgrill?
Nej, förbudet omfattar engångsgrill. Men om du inte ställer engångsgrillen på en fast grillplats går det bra att använda den.

Får jag grilla vid fasta grillplatser även om de är i eller nära skog och mark?

Förbudet omfattar normalt sett inte grillning och matlagning vid fasta platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Med detta menas platser som är avgränsade med icke brännbart material, till exempel genom en betongkonstruktion eller stensättning, samt att det finns en bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen. Dock uppmanas till stor försiktighet. Du har ansvaret för vad dina aktiviteter kan leda till.

Tänk på att det alltid ska finnas tillgång till enkla släckredskap, som till exempel en vattenfylld hink. Var säker på att elden är helt släckt när du lämnar platsen.

Får jag såga eller arbeta med maskiner i skogen?

Förbudet gäller inte avverkning i skog men arbete i skog bör om möjligt undvikas för att inte riskera att utlösa brand. När det är torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen att byta till andra objekt med lägre brandrisk eller att utföra arbetet när fukthalten normalt är som högst, som på natten eller tidig morgon. Ta i så fall med brandvakt och släckutrustning, samt undvik att arbeta ensam.

Olika begrepp

Vad innebär begreppet skog och mark?

Med ”mark” menas mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog.
Eldningsförbudet innebär förbud mot eldning i skog och mark.

Vad innebär begreppet sammanhållen bebyggelse?

Med sammanhållen bebyggelse menas områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Vad är en fast grillplats?

 • Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med icke brännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning).
 • Runt grillplatsen bör det vara en bred avgrusad yta eller en yta med icke brännbart material (minst en meters bredd).
 • Grillplatsen bör vara anlagd på fast mark, minst 15 meter från sammanhängande vegetation och minst 2 meter från vindskydd.
Ansöka om undantag

Kan man söka dispens från eldningsförbud?
I särskilda fall kan dispens ges för undantag från eldningsförbud. Det är länsstyrelsen om fattar beslut om undantagen.

Hur söker jag dispens?
Du skickar in dispensansökan (brev eller mejl) till kommunen, om det är kommunen som utfärdat förbudet och till länsstyrelsen om det är länsstyrelsen som utfärdat förbudet. Vid frågor kan du nå Norrköpings kommun via kontaktcenter på telefonnummer 011-15 00 00 och Länsstyrelsen Östergötland på telefonnummer 010-223 50 00. Följande information kan behöva ingå för behandling av ärende: 

 • Organisation
  Beskrivning av den organisation som är tänkt att hantera förberedelser, beskrivning av hur organisation hanterar mindre plötsligt uppkomna situationer kopplat till aktiviteten samt eftersläckning och bevakning. Det ska vara en beskrivning av både personella och materiella resurser.
 • Verksamhetsbeskrivning
  Beskrivning av syfte med verksamheten, till exempel avbränning av gräs, scoutläger.
 • Kartmaterial
 • Beskrivning av vegetationstyp
 • Tillfartsvägar och möjliga vattentag för räddningstjänsten ska anges 

Vid en dispensansökan rådfrågar och inhämtar kommun eller länsstyrelsens beslutsstöd från räddningstjänsten. Därefter görs en samlad bedömning grundad på rådande väderförhållanden samt förutsättningarna för aktiviteten enligt efterfrågad information som bifogas i ansökan (enligt punkterna ovan).

Övrigt

Vad gör jag om jag känner röklukt i skogen?

Ring 112 om det är kraftig lukt eller om du ser rök. Om du vill få eller lämna information kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, alla dagar. Genom att ringa 113 13 minskar du belastningen på 112 som istället kan hantera akuta samtal från människor som behöver hjälp.

Vad gör jag om jag upptäcker en brand?

Varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Försök släcka elden om det är möjligt. Sök inte upp platsen igen eftersom du riskerar att vara i vägen för räddningstjänsten när de är på plats.

Hur kan man förebygga att gräsbrand eller skogsbrand uppstår?

Förebyggande åtgärder för en brands uppkomst eller spridning kan göras till exempel genom allmän försiktighet, eldningsförbud och skogsbrandövervakning med flyg. När skogsbrandsrisken är hög aktiverar länsstyrelsen skogsbrandsbevakning i länet. Frivilliga Flygkåren är de som är anlitade för att flyga förutbestämda slingor över länet och rapporterar in eventuell rökutveckling till räddningstjänsten.

Vad kan jag tänka på för att minska risken för brand i skog och mark?

Tänk på följande

 • att du bör undvika rökning i skog och mark
 • att du parkerar med omsorg - när du parkerar bilen i terrängen, tänk på att katalysatorn kan antända torrt gräs
 • att aldrig lämna glas i naturen
 • att du bör undvika arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera)
 • att det alltid ska finnas tillgång till enkla släckredskap, som till exempel en vattenfylld hink
 • att alltid vara säker på att elden är helt släckt när du lämnar platsen
Kontakt
Kommunstyrelsens kontor

Rådhuset
601 81 Norrköping