Folkhälsoarbete

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsa och hur den är fördelad. I kommunens strävan för social hållbarhet bygger folkhälsoarbetet på att främja en god och jämlik hälsa hos alla invånare.
Hälsan påverkas av många faktorer som ålder, kön och arv, sociala relationer och livsstil. Livsvillkor i den fysiska och sociala miljön som möjlighet till delaktighet, arbete, utbildning och boende har betydelse men även samhällsekonomin har påverkan på befolkningens hälsa.

Hälsa i befolkningen påverkas genom olika typer av samhällsinsatser med långsiktiga mål och samverkan över alla gränser. Norrköpings folkhälsoarbete utgår från de nationella hälsomålen och kommunens sex målområden.

Hälsans bestämningsfaktorer utgår från faktorer i samhället och människors levnadsförhållanden som bidrar till individens upplevda hälsa och ohälsa.

Kontakt
Ekonomi- och styrningskontoret
Folkhälsoarbete

Rådhuset
601 81 Norrköping

Elvira Ekström
Folkhälsostrateg

Utrednings- och utvecklingsenheten