Trygghetsarbete

Som ett led i sitt arbete att påverka tryggheten bland de boende i kommunen arrangerar Norrköpings brottsförebyggande råd så kallade trygghetsvandringar i olika delar av kommunen.

Syftet med vandringarna är att kartlägga platser och företeelser som kan upplevas som otrygga. Vi tittar på gång- och cykelbanor, gårdar, allmänna ytor, trappuppgångar, källare, skolgårdar, tunnlar, p-platser och garage med mera.

Vi noterar klotter, nedskräpning, skadegörelse, positiva och negativa mötesplatser, syn- och hörselintryck, mörka platser, trasiga lampor, buskage, tillhåll för personer som kan verka skrämmande, riskabla trafiksituationer och platser som kan uppfattas som "fel ställen" för barn att uppehålla sig på.

Vandringen avslutas med en gemensam samling och en sammanfattande diskussion där uppgifter fördelas på närvarande aktörer att åtgärda enligt vad som har uppmärksammats under vandringen.

Trygghetsmätning

Under våren 2013 genomfördes trygghetsmätningar bland slumpmässigt utvalda personer i vissa av kommunens stadsdelar. Studenter från Linköpings Universitet utförde arbetet på uppdrag av Norrköpings brottsförebyggande råd. De tillfrågade personerna var i åldrarna 20 - 30 år.

Nedan kan du läsa mer om undersökningarna:


Trygghet på allmän platsPDF (pdf, 2.6 MB)

Trygghet i hemmetPDF (pdf, 2.4 MB) 

Trygga unga i Norrköping

För att främja trygghet i skola och samhälle och som en del i att nå målet med ett tryggare Norrköping, erbjuder vi en halvdag riktad till elever i årskurs 1 på gymnasiet.

Dagen är tänkt att ingå i ett långsiktigt arbete där man arbetar med frågorna på flera sätt och över tid.

Våld- och trygghetsfrågor är nära förknippade med alkohol och droger och på så sätt kan dagen ingå som en del i skolans drogförebyggande arbete.

Programmet innehåller föreläsningar i storgrupp varvat med arbete i mindre grupper/klasser. Lärare och annan personal deltar och är till viss del drivande.


Unga KRIS

Polisen

Region Östergötland

Brottsofferjouren

Pangea

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping