Strategiskt miljöarbete

Att arbeta med strategiska miljöfrågor innebär att ha ansvar för en process där hela den kommunala organisationen arbetar för att uppnå den politiska ambitionen inom miljö- och energiområdet. Arbetet baseras på de nationella miljömålen och de mål som finns i kommunens styrmodell. I styrmodellen finns dels övergripande mål, som gäller för hela mandatperioden, och dels preciseringar, som antas tillsammans med budgeten och gäller varje år. För 2015 är preciseringarna inom miljöområdet två stycken och lyder:

  • Kommunens samtliga verksamheter bidrar till att ta fram en riktlinje för hur den kommunala organisationen kan minska sin användning av farliga kemiska ämnen, även i varor och produkter.
  • En riktlinje för hur kommunen kan arbeta med att bevara naturens förmåga att producera ekosystemtjänster tas fram.

För att ha en gemensam ambition för sitt energi- och klimatarbete har Norrköping och Linköping tagit fram en gemensam klimatvisionPDF (pdf, 162.8 kB).

Hur mår Norrköpings miljö?

För att få en bild av hur miljön i Norrköping mår tar vi regelbundet fram miljöstatistik.

Kommunen antog sin Energiplan 2009PDF (pdf, 1.8 MB) och mycket arbete pågår för att uppfylla målen i planen. Utifrån Energiplanen tas handlingsplanerPDF (pdf, 768.9 kB) fram. Den senaste gäller för 2015-2018. Handlingsplanerna följs upp årligen i rapporterPDF (pdf, 421.1 kB).


Kontakt