Res hållbart

Norrköpings kommun satsar på att skapa förutsättningar för att resa hållbart. Exempel på det är att kollektivtrafiken utökas och miljöer för fotgängare och cyklister görs säkrare.

Kommunen jobbar på olika sätt för att så många som möjligt ska använda sig av de hållbara alternativ till resande som finns. Till exempel kan det handla om att berätta om satsningarna som görs och försöka påverka människor att göra hållbara val.

Arbetet är bland annat kopplat till stadsutvecklingsprojektet Ljura, Hageby och Navestad, där spårvägen byggs ut och cykel- och gångvägarna utökas så att Norrköpingsborna snabbt och miljövänligt ska kunna förflytta sig mellan stadens södra delar och centrum. Ett annat exempel är pendeltågstationen i Kimstad, som ger en bättre möjlighet till pendling i hela Östergötland.

Hållbart Resande i Norrköpings kommun

Kommunen arbetar med beteendepåverkande insatser i processform. Arbetet med processen, som kallas Hållbart Resande i Norrköpings kommun, ska på sikt ingå i kommunens ordinarie verksamhet. Då blir beteendepåverkande insatser en naturlig del för att uppnå mål om hälsa, trafiksäkerhet, miljö, klimat och en mer attraktiv stad.

Hållbart Resande i Norrköpings kommun syftar till att:

  • stödja och förstärka effekterna av de fysiska satsningar som görs för att skapa förutsättningar för hållbara resval
  • integrera Hållbart Resande i kommunens verksamheter
  • skapa trovärdighet genom att anställda och förtroendevalda i Norrköpings kommun använder hållbara alternativ enligt kommunens riktlinjer
  • stödja och samordna allmänna och generella aktiviteter för att påverka allmänhetens aktiva val av hållbara transporter.

På lång sikt är ambitionen att hållbara resval ska vara naturligt för alla anställda, förtroendevalda, näringslivet, medborgare och besökare i Norrköpings kommun.

Till dig som reser i tjänsten

När du väljer färdmedel ska du ta hänsyn till miljöpåverkan, kostnad och säkerhet för att kunna välja det mest effektiva sättet att resa. I "Riktlinje för tjänsteresor" kan du läsa om de riktlinjer och regler som gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Riktlinje för tjänsteresorPDF (pdf, 104 kB)

Flera verksamheter samarbetar om Hållbart Resande

Processen Hållbart Resande i Norrköpings kommun drivs i samarbete mellan:

  • kommunservice
  • tekniska kontoret
  • stadsbyggnadskontoret
  • Trafikverket.

Arbetet bygger på projektet Nätverket för hållbara transporter som ingick i kommunens klimatinvesteringsprogram 2004-2008, "Långsiktigt hållbart klimatarbete".

Riktlinje för tjänsteresorPDF (pdf, 104 kB)

Kontakt