Norrköpings kommun satsar på miljöfordon

Norrköpings kommun jobbar sedan flera år tillbaka för att öka antalet hållbara transporter, som gång-, cykel- och kollektivtrafik. Kommunen stöttar också införandet av miljöfordon som drivs på förnybara drivmedel som till exempel etanol och biogas.

Fler får tillgång till miljöfordon i bilpoolen

Kommunal bilpoolen
Kommunen har tagit beslut som ska öka de hållbara transporterna. Till exempel finns riktlinjer för tjänsteresor och klimatkrav på kommunala resor och transporter. Genom den kommunala bilpoolen, som består av 24 bilar, får de kommunala medarbetarna tillgång till miljöfordon i tjänsten. Syftet med bilpoolen är att effektivisera användandet av de bilar som finns i kommunen. Då behövs inte lika många bilavtal där bilarna står stilla på parkering långa tider.

Utöver bilpoolens bilar leasar kommunen bilar. Även bland leasingbilarna ökar andelen miljöfordon, där Kommunstyrelsen nyligen tagit beslut om ökade miljökrav för upphandling av leasingfordon.

61 procent miljöfordon i kommunens egna fordonsflotta
Norrköpings kommuns egna fordonsflotta förändras från år till år, med målsättningen att öka andelen miljöfordon. Idag ser fordonsflottan ut enligt följande:

  • Andel miljöfordon bland personbilar: 72%
    266 fordon av totalt 371, en minskning från 2016 års andel på 77%. Norrköping hamnar på plats 50 av landets 290 kommuner.
  • Andel miljöfordon bland lätta lastbilar: 33%
    44 fordon av totalt 135, en ökning från 2016 års andel på 23%. Norrköping landar på plats 34 av landets 290 kommuner.
  • Andel miljöfordon av totala fordonsflottan: 61%
  • Personbilar med förnybart drivmedel: 69%
    116 st bensin/diesel, 255 st förnybara drivmedel, av totalt 371 st personbilar. Norrköping landar på plats 17 av landets 290 kommuner.

Orsaken till minskningen är bland annat att ett flertal etanolfordon bytts ut till fler dieselfordon. Antalet fyrhjulsdrivna fordon i flottat har ökat de senaste åren - idag 33 stycken jämfört med 5 stycken år 2011. Dessa fordon går på diesel, men vi hoppas med de nya miljökraven att även dessa ska drivas med förnybart.

Minskade utsläpp och minskad energiförbrukning
Miljöfordonsdiagnos är ett webbverktyg som hjälper till att granska kommuners och landstings fordonsflottor. Miljöfordonsdiagnos har genomförts för åttonde året i rad. I Miljöfordonsdiagnosen redovisas olika parametrar som kan användas som indikatorer på hur långt organisationen kommit i sitt energi- och klimatarbete avseende fordonsflottan.

För kommunernas personbilar minskade koldioxidutsläppen med 7 g/km (från 134 till 127 g/km) i genomsnitt mellan 2015 och 2016. En förbättring med 5,3 procent, vilket innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 3 675 ton, beräknat på 35 000 fordon och 1500 mil.

Kommuners och landstings snitt för andel miljöfordon av personbilarna är 60 % för kommuner och 77 % för landsting. I Norrköpings kommun är andelen 72 %.

Kommuners och landstings snitt för andel miljöfordon av lätta lastbilar är ca 20 för kommuner och 16 % för landsting. I Norrköpings kommun är andelen 33 %.

Läs mer i senaste Miljöfordonsrapporten 2017

Kontakt