Norrköpings sociala investeringsfond

Här hittar du information om vem som kan söka hur du ansöker om medel ur Norrköpings sociala investeringsfond samt tidigare beviljade sociala investeringar.

Syftet med fonden är:

  • Hitta förebyggande arbetsmetoder som tidigt bryter negativ händelseutveckling hos barn och unga i Norrköping.
  • På sikt minska den risken för långvarig arbetslöshet.
  • Metodutveckla kommunens verksamhet med fokus på nämndövergripande samverkan.
  • Fånga både mänskliga och ekonomiska vinster i att arbeta med tidiga och förebyggande insatser.
Om fonden

Vinster för kommunen och den enskilda

För kommunens del kan de ekonomiska vinsterna handla om minskat behov av resurser, som färre placeringar av barn och unga, minskade insatser från elevhälsan eller färre utredningar av skolpsykolog.

För den enskilde människan handlar vinsterna om en framtid med utbildning, jobb och egen försörjning.

Överskottet används till framtida investeringar

När effekterna av investeringen börjar synas, när de kommunala kostnaderna minskar till följd av investeringen, ska nämndens/nämndernas ekonomiska ramar minskas med motsvarande belopp. Överskottet ska sedan markeras i bokslutet och öronmärkas för att användas för framtida sociala investeringar. På det sättet kommer fonden kontinuerligt att fyllas på och nya sociala investeringar kan göras.

Effekterna ska utvärderas

Både de ekonomiska och mänskliga vinsterna ska utvärderas i samtliga investeringar. När man ser att en investering ger ekonomiska och mänskliga vinster kan det bli aktuellt att implementera arbetsmetoden i ordinarie verksamhet.

Vem kan söka

Norrköpings kommuns förvaltningar kan söka medel från sociala investeringsfonden. Externa verksamheter kan också lämna en idéprövning, men en investering beviljas bara om satsningen sker i samverkan med kommunen.

Så ansöker du

Ansökningsinformation - Sociala investeringsfonden Pdf, 308.1 kB. (Pdf, 308.1 kB)

Idéprövningsblankett - Sociala investeringsfonden Word, 210.1 kB. (Word, 210.1 kB)

Om verksamheten ser ett problem eller behov som behöver åtgärdas men inte har kunskap om en lämplig arbetsmetod kan man fylla i relevanta delar i idéprövningsblanketten och mejla till Jolanda van Vliet, jolanda.vanvliet@norrkoping.se

Beviljade sociala investeringar

Fem investeringar har hittills beviljats medel. Det innebär att 33,5 miljoner är investerade av de totalt 40 miljonerna som Sociala investeringsfonden har att fördela. De första investeringarna påbörjar sin återbetalning under 2013 vilket gör att fonden lever och nya investeringar kan påbörjas.

Alla barn i skolan

Alla barn i skolan

 

Center för ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsproblematik

Uppdragsspecifikation

Pdf, 200.6 kB.
(Pdf, 200.6 kB)

Skolfam

Skolfam


Utvärdering Hälsoekonomisk SkolFam2 Pdf, 632.6 kB. (Pdf, 632.6 kB)


Solid Återkomst

Solid Återkomst Pdf, 14.7 kB. (Pdf, 14.7 kB)

Utvärdering Slutrapport Solid Återkomst.pdf Pdf, 214.5 kB. (Pdf, 214.5 kB)


Drop in

Ansökan Drop in Pdf, 332.1 kB. (Pdf, 332.1 kB)


Tidig insats

Information Tidig insats.pdf Pdf, 120.1 kB. (Pdf, 120.1 kB)

 

Samarbete med SKR

Norrköpings kommun har under flera år ingått i ett samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att sprida och utveckla arbetet med sociala investeringar. Samarbetet pågår även under 2016 och fokus ligger då på att utveckla behovsanalys, process och utvärderingsmetoder, samt att sprida arbetet med sociala investeringar.

Läs mer om Norrköpings kommuns samarbete med SKR här:

Uppdrag Psykisk Hälsas webbsida

Socialt utfallskontrakt

Norrköpings kommun, Leksell Social Ventures, SKL Uppdrag Psykisk Hälsa och Health Navigator (HN) har tillsammans utvecklat Sveriges första social impact bond, på svenska socialt utfallskontrakt. Genom samarbetet utvecklar Norrköpings kommun arbetet med sociala investeringar som under flera år bedrivits genom den sociala investeringsfonden.

Det primära målet med utfallskontraktet är att förbättra situationen för placerade barn i Norrköpings kommun genom att förbättra former för och stöd till placerade barn, samt att förbättra skolresultaten för målgruppen. Ett sekundärt mål är att utveckla arbetet med sociala investeringar och pröva en för Sverige ny modell för samverkan mellan en extern finansiär och det offentliga. Utgångspunkten för modellutvecklingen är den internationellt testade modellen för tjänsteproduktion genom sociala utfallskontrakt (s.k. social impact bonds). Förhoppningarna med modellen i det sociala utfallskontraktet är framförallt att det ska skapa större fokus på insatsers utfall och effekter, samt att metodutvecklingen ska gynnas av att involvera flera parter i processen.

Kontraktets framtagande skedde under hösten 2015. Beslut fattades under våren 2016 och det praktiska förberedelsearbetet pågår fram till i början av hösten 2016, då insatsen inom sociala utfallskontraktet förväntas starta. Arbetet är kopplat till sociala investeringsfonden och kommer vara ett samarbete mellan socialkontoret och utbildningskontoret.

Mer om det sociala utfallskontraktet som genomförs i Norrköping går att läsa här:

Sveriges första utfallskontrakt Pdf, 1.8 MB. (Pdf, 1.8 MB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Sara Birgersson
Folkhälsostrateg