Ansökan till Norrköpings fond för forskning och utveckling

Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 mars 2019, klockan 24.00.

Fyll i fälten nedan, därefter:

 • Skriv ut och skicka sedan underskriven blankett tillsammans med projektbeskrivning och budgetspecifikation och andra eventuella bilagor till:
  Norrköpings kommun
  Jörgen Jonsson
  601 81 Norrköping

 • Skicka en inskannad kopia av ansökan och projektbeskrivning, budgetspecifikation och andra eventuella bilagor som filer till jorgen.jonsson@norrkoping.se

* = obligatoriskt fält

Tänk på att:

När du ska skriva ut din ansökan är det viktigt att du dubbelkollar så att all text du vill ha med syns i textrutorna. Om du inte kan få hela texten att synas kan du komplettera genom att skriva en längre text i ett separat Word-dokument som du bifogar med din ansökan.

Ange med kryss vilket eller vilka av fondens syfte som projektet kopplas*


Projektbeskrivning

Bifoga projektbeskrivningen som får omfatta högst två A4-sidor (storlek 12) i PDF – format.

Projektbeskrivningen måste vara tydlig och precis.

I projektbeskrivningen ska du hänvisa till minst ett av de fyra prioriterade syftena:


En högre utbildningsnivå i Norrköping

Fler norrköpingsungdomar kan stimuleras att övergå till universitetsstudier och fler studenter bosätter sig i Norrköping. Utbildning och forskning på hög nivå ger fler norrköpingsbaserade lärare och forskare. Närvaron av Campus Norrköping gynnar etableringen av fler företag med högskoleutbildad personal.


Att utveckla Norrköpings kommuns verksamhet

Genom att bidra till och delta i forskning som utvecklar kommunens kärnverksamheter kan en högre kvalitet i verksamheterna uppnås. Personalens kompetens gynnas och forsknings- och utvecklingsinsatser kan exempelvis bidra till tekniska innovationer inom ”mjuka” sektorer.


Att stärka utbildning och forskning vid Linköpings Universitet - Campus Norrköping

Universitetets utveckling har mycket stor betydelse för Norrköping. Fonden för forskning och utveckling kan bidra till att förstärka den roll Campus Norrköping har i Linköpings universitets framtidsplaner.


Att utveckla Norrköping

Forskning och utveckling vid Campus Norrköping kan bidra till ett utökat och differentierat näringsliv genom nya företagsetableringar. Tillämpad forskning kan också bidra till att stärka redan befintliga näringar. Växande och utvecklingsbenägna företag ger fler arbetstillfällen.


Projektbeskrivningen ska också besvara och beskriva följande:

 • Vilka är de vetenskapliga utmaningarna inom området och vilka möjligheter finns att utveckla eller lösa dessa?
 • Lämna en konkret beskrivning av hur du/ni avser att möta dessa utmaningar och möjligheter.
 • Beskriv resultat och nytta som projektet kan uppnå för vart och ett av de ovan nämnda syften som din ansökan adresserar.  
 • Beskriv, om möjligt, inom vilken framtid resultat kan implementeras och ge eventuell praktisk nytta - inom 1år, 3 år, 5år, >5 år.

I projektbeskrivningen bör det också framgå hur resultatet ska kommuniceras såväl till forskarsamhället (publicering, konferenser) som till den kommunala praktiken och till näringslivet.  

Tänk på att din text skall kunna läsas och bedömas av en beredningsgrupp bestående av lekmän. Undvik därför inomvetenskapligt språkbruk.


Behandling av personuppgifter

Inkommen ansökan diarieförs och blir i normala fall en allmän handling.

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter, som namn, e-postadress och kontaktuppgifter. Syftet med behandlingen är för att kunna handlägga din ansökan. Dina uppgifter har samlats in från ifylld ansökningsblankett. Vid all behandling av dina personuppgifter tillämpar vi den gällande integritetslagstiftningen. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i kommunens diarium där ansökningshandlingarna registreras enligt arkivlagen. Dina personuppgifter som vi behandlar kommer att delas med ledamöterna i forskningsfondens beredningsgrupp.


Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill:

 • • Få ut information om de uppgifter du har lämnat in till oss.
 • • Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel.
 • • Begära överföring av uppgifter.
 • • Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • • Göra invändningar.
 • • Begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommunstyrelsens kontor. Du kan från den 25:e maj 2018 nå vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@norrkoping.se. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.”

Projektbeskrivning i pdf-format biläggs*

Sökande

Huvudsökande

Medsökande 1

Medsökande 2

Lista över eventuella relevanta publikationer biläggs

Meritlista i PDF-format på sökande biläggs

Samarbete och samverkan

Genomförandeplan

Tidsplan

Aktivitetsplan - beskriv aktivitet och tidpunkt

Ekonomi

Budget inklusive medfinansiering - kostnader för aktivitet, aktör och övrigt

Spec. av lönekostn., direkta kostn. (aktiviteter, utrustning, konferenser mm), ev. indirekta kostn. samt lokalkostn.*

Underskrift

Bilaga där det framgår att prefekt, förvaltningschef eller annan överordnad stödjer och medger ansökan biläggs

Information

För ytterligare information och vid eventuella frågor kontakta Jörgen Jonsson, telefon 011-15 34 16, 0730-20 18 22 - jorgen.jonsson@norrkoping.se.

2018-11-08

Kontakt