Beslut och dokument

Här kan du söka efter ärenden och dokument som är registrerade efter den 1 januari 2007. Du kan också ta del av föredragningslistor, med tillhörande dokument, samt protokoll.

Alla ärenden och dokument finns inte här. Du hittar till exempel inte dokument som hör till bygg- och miljökontorets verksamhet, dessa registreras i ett annat verksamhetssystem.

I diariet hittar du också några externa användare som valt att använda kommunens system.

Söker du information om dokument eller ärenden registrerade före januari 2007 eller vill se dokumentet i fulltext kontaktar du respektive registrator via kommunens växel på telefonnummer 011-15 00 00.

Så här söker du

Fältet för fritext

I fältet Fritext kan du söka direkt på ett diarienummer eller ord som kan finnas i dokumentets eller ärendets rubrik, till exempel detaljplan, motion, tillsyn med mera. Om du väljer fler sökvillkor i fälten nedan ändras sökträffarna.

Fältet för Nämnd

Detta fält är förinställt att söka på alla nämnder. Om du vill avgränsa sökningen till en specifik nämnd väljer du nämnden i rullisten.

Tidsintervall

Om fältet Tidsintervall lämnas tomt visas endast träffar tre månader tillbaka i tiden.

Dokumenttyp

Ärende – När du väljer ärende som dokumenttyp kan du göra det i kombination med flera av fälten. Om du endast väljer dokumenttypen Ärende får du träff på alla ärenden tre månader bakåt i tiden. För att söka längre tid tillbaka anger du uppgifterna i fältet tidsintervall. Blir antalet träffar för stort kan du då göra om sökningen och ange en specifik nämnd samt eventuell fritext för att avgränsa din sökning. När du får fram en träfflista över ärenden klickar du på det ärende du vill se, du får då upp en bild med sammanfattande information om ärendet med tillhörande dokument. Här publiceras inte dokumenten i fulltext, detta med hänsyn till bestämmelserna i Personuppgiftslagen. Ta kontakt med respektive verksamhet för att ta del dokumentet.

Dokument – När du väljer dokument som dokumenttyp kan du göra det i kombination med flera av fälten. Om du endast väljer dokumenttypen Dokument får du träff på alla dokument tre månader bakåt i tiden. För att söka längre tid tillbaka anger du uppgifterna i fältet tidsintervall. Blir antalet träffar för stort kan du då göra om sökningen och ange en specifik nämnd samt eventuell fritext för att avgränsa din sökning. När du får fram en träfflista över dokument klickar du på det dokument du vill se, du får då upp en bild med sammanfattande information om dokumentet. Här publiceras inte dokumenten i fulltext, detta med hänsyn till bestämmelserna i Personuppgiftslagen. Ta kontakt med respektive verksamhet för att ta del dokumentet.

Protokoll – När du väljer protokoll som dokumenttyp kan du göra det i kombination med flera av fälten. Om du endast väljer dokumenttypen Protokoll får du träff på alla protokoll för samtliga nämnder tre månader bakåt i tiden. För att söka längre tid tillbaka anger du uppgifterna i fältet tidsintervall. Blir antalet träffar för stort kan du då göra om sökningen och ange en specifik nämnd och tidsintervall för att avgränsa din sökning. När du får fram en träfflista över protokoll klickar du på det protokoll du vill se, protokollet kan du läsa i fulltext.

Föredragningslista – När du väljer föredragningslista som dokumenttyp kan du göra det i kombination med flera av fälten. Om du endast väljer dokumenttypen Föredragningslista får du träff på alla föredragningslistor för samtliga nämnderna tre månader bakåt i tiden. För att söka längre tid tillbaka anger du uppgifterna i fältet tidsintervall. När du får fram en träfflista över sammanträden klickar du dig vidare in på ett sammanträde, där kan du se föredragningslistan med samtliga dokument och ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Dokumenten som finns på föredragningslistan kan du läsa i fulltext.

Sök på ett eller flera kriterier

Föredragningslista

till sammanträde för Kommunfullmäktige (2020-03-30), 2020‑03‑30

Nr Ärendemening Diarienummer Dokument
1 Val av justerare, fastställande av justeringsdag
2 Beslutsärenden
3 Information från Kommunrevisionen 2020-03-30 KS 2020/0216-1 KS 2020/0216-2 KS 2020/0216-3 KS 2020/0216-5 KS 2020/0178-10 KS 2020/0178-11 KS 2020/0178-12 KS 2020/0178-13
4 Riktlinje för ökad träbyggnation i Norrköpings kommun- beslutsförslag KS 2019/0030-3 KS 2019/0030-4 KS 2019/0030-5 KS 2019/0030-7 KS 2019/0030-9 KS 2019/0030-10 KS 2019/0030-13
5 Justering av taxa för bygglov, tabeller - beslutsförslag KS 2020/0113-1 KS 2020/0113-2 KS 2020/0113-3
6 Ändring av livsmedelsverksamhetens taxa- beslutsförslag KS 2020/0114-1 KS 2020/0114-2 KS 2020/0114-3 KS 2020/0114-6
7 Ändring av förbundsordning för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland- beslutsförslag KS 2019/1397-1 KS 2019/1397-2 KS 2019/1397-5 KS 2019/1397-7
8 Ändring av ägardirektiv för de kommunala bolagen- beslutsförslag KS 2019/1386-1 KS 2019/1386-3
9 Avveckling av det kommunala järnvägsspåret Södra Hamnspåret-beslutsförslag KS 2020/0124-1 KS 2020/0124-2 KS 2020/0124-4
10 Revidering av kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2020- beslutsförslag KS 2020/0059-1 KS 2020/0059-3
11 Avslut av investeringsprojekt på socialnämnden- beslutsförslag KS 2020/0013-1 KS 2020/0013-3
12 Slutredovisning och avslut av investeringar- beslutsförslag KS 2020/0098-1 KS 2020/0098-3
13 Beslutsförslag från KS- Motion av Sophia Jarl och Sylvia Nilsson (M) om stärk föreningslivets värdegrundsarbete genom tydligare krav vid ansökan om föreningsbidrag. KS 2019/0547-1 KS 2019/0547-3 KS 2019/0547-4 KS 2019/0547-5 KS 2019/0547-7
14 Motion av Annika Kaiser (V) och Nicklas Lundström (V) om att rädda insekterna- beslutsförslag KS 2019/0791-1 KS 2019/0791-3 KS 2019/0791-4 KS 2019/0791-5 KS 2019/0791-7
15 Frågor av kommunfullmäktige ledamöter 2020-03-30 KS 2020/0197-2
16 Interpellation om vilken påverkan på Norrköpings kommuns ekonomi har de kommunmedlemmar som är mellan 1 och 19 år KS 2020/0310-1 KS 2020/0310-2
17 Interpellation av Mia Sköld (MP) om Cityfiske KS 2020/0387-1 KS 2020/0387-2
18 Revidering av det allmänna nämndreglementet KS 2020/0460-1 KS 2020/0460-2
19 Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2020-02-24 KS 2020/0003-12 KS 2020/0003-15
20 Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag 2020-03-30 KS 2020/0234-1 KS 2020/0234-2
KS 2020/0234-4
KS 2020/0234-6
KS 2020/0234-8
KS 2020/0234-10
KS 2020/0234-12
KS 2020/0234-14
21 Anmälan av inkomna motioner till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-14
22 Rapporter med mera
23 Rapporter med mera till kommunfullmäktige 2020-03-30 KS 2020/0115-3
24 Anmälan av ärenden som inkommit till kommunfullmäktige 2020-02-11 - 2020-03-15 KS 2020/0116-3
25 Beslut från länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare i fullmäktige KS 2020/0260-4
26 Reviderat Regionalt serviceprogram Östergötlands län 2014-2020 KS 2018/0626-14

Offentlig eller sekretessbelagd
Alla allmänna handlingar i kommunens diarium är offentliga, utom de som är sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar. Skälet till att handlingar blir skyddade av sekretess kan vara att de innehåller känsliga personuppgifter.

Offentlighetsprincipen är en del av tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar.

Mer om offentlighetsprincipen

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Senaste registrerade dokument