Klockaretorpet klassas inte längre som utsatt område på nationell lista

Stadsdelen Klockaretorpet i Norrköping har funnits med på polisens nationella lista över utsatta områden. Området tas nu bort från listan och det betyder att det enda området i staden som är kvar på listan är Navestad.

Ett utsatt område är enligt polisen ett område som är geografiskt avgränsat och där den socioekonomiska statusen är låg. Samtidigt har kriminella en inverkan på lokalsamhället.

Klockaretorpet var det första området i Norrköping där arbetet med EST-effektiv samordning för trygghet påbörjades år 2017. EST är en strukturerad samarbetsform mellan kommun, polis, räddningstjänst, Hyresbostäder, civilsamhället, skola och flera andra aktörer. Det stora engagemanget för området som visats har gjort att arbetet med effektiv samordning för trygghet genom åren bedrivits framgångsrikt i Klockartorpet på en strategisk, operativ och taktisk nivå.

– Klockaretorpet, och sedan tidigare även Hageby, är nu borttagna områden vilket självklart är glädjande. Vi vill framförallt tacka alla aktörer som tillsammans med oss bidragit till att skapa bättre förutsättningar för människor som bor och verkar i områdena. Vi kommer inte att slå oss till ro, utan vi kommer fortsätta vårt intensiva och viktiga samarbete för att utveckla områdena ännu mer och göra fler trygghetsskapande insatser. Ett av våra mål är att inte ha några områden alls med på listan, säger Olle Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Skolorna visar på en positiv utveckling och ökade kunskapsresultat. Det beror på skickliga, kunniga och engagerade rektorer och medarbetare som tillsammans och medvetet har arbetat för att skapa goda förutsättningar för varje barn att lyckas. Det handlar om studiehandledning, språkutveckling, elevnärvaro, utökad föräldrasamverkan, brobyggare och annan samverkan som är viktig.

– Skolan är central i det förebyggande arbetet för att förhindra rekrytering till kriminella gäng. Alla barn har samma höga förväntningar på sig i skolan. Vi har satsat mycket på kompensatoriska insatser för att varje barn ska lyckas. Det har bidragit till att kunskapsresultaten har gått upp. Vi kommer fortsätta och hålla i det här viktiga arbetet framåt, säger Olle Vikmång.

Kommunen har tillsammans med lokalpolisområdet och räddningstjänst träffats kontinuerligt, genom bildandet av ett gemensamt chefssamråd. I samrådet diskuteras utmaningar, lägesbilder och stärkande åtgärder. Man utgår från en gemensam handlingsplan för att ta sig an den lokala problembilden.

– Vårt chefssamråd är en viktig och framgångsrik samverkansform för att identifiera både långsiktiga och kortsiktiga behov. Det möjliggör en viktig samsyn och förankring, vilket bidrar till att vi snabbt kan agera och sätta in gemensamma nödvändiga åtgärder, säger Anna Thörn, kommundirektör och ansvarig för chefssamrådet.

Det är många kommunala verksamheter som är engagerade i områdesutvecklingen i dessa områden.

– Vi kommer att fortsätta vårt arbete och göra fler insatser inom den kommunala verksamheten för en ännu bättre utveckling i dessa områden, säger Anna Thörn.