Dialog och politiska beslut lägger grunden för hur staden utvecklas

Publicerad

Den politiska viljan för hur Norrköping ska utvecklas finns i stadens översiktsplan. I översiktsplanen planerar vi för framtiden. Planen ger förutsättningar för hur vi ska bo, leva och arbeta i Norrköpings kommun och hur våra invånare och besökare ska uppleva Norrköping.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan utgör en vision för framtiden. Den visar hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv.

Översiktsplanen ligger sedan till grund för nya politiska beslut kring var detaljplaner ska tas fram som i sin tur möjliggör för byggnation.

Dialog med allmänheten

Att ta fram en översiktsplan är en lång process som ofta pågår under flera år. Under den här tiden får både allmänhet, företag, intresseorganisationer och andra myndigheter tycka till innan kommunens förtroendevalda fattar beslut.

Inför att gällande översiktsplan för staden skulle antas 2017 genomfördes flera olika insatser och dialogmöten genom olika forum för att samla in synpunkter. Det genomfördes möten med olika intressegrupper, artiklar skrevs i tidningar, information via kommunens webbplats, information spreds via sociala medier och via annonser i dagstidningen.

Klinga utpekat för etablering av verksamheter

I översiktsplan för staden pekas Klinga ut som ett av 13 utvecklingsområden för verksamheter. Strategin är att möjliggöra för etablering av verksamheter med hänsyn till golfbanan och bebyggelsen omkring, något som varit vägledande i de tidigare etapperna och som även fortsättningsvis är viktigt nu i och med planeringen av nästa utvecklingsområde, etapp 5.

Den 14 september fattade samhällsplaneringsnämnden beslut om att påbörja arbetet med detaljplanen för etapp 5 som är tänkt att möjliggöra för en större etablering. Under planarbetet utreds det närmare bland annat hur trafiken ska fungera och hur den omkringliggande bebyggelsen kan skyddas till exempel genom att spara en del av skogen, eller som i tidigare etapper att skapa ett nytt parkområde med en vall bevuxen med träd och annan växtlighet.

Då en ny detaljplan tas fram får alltid närboende och andra intresserade dela med sig av sina synpunkter. Under planarbetet vägs olika intressen emot varandra. Ofta ligger möjlighet till nya arbetstillfällen och utveckling av kommunen i den ena vågskålen medans bevarande av natur och enskilda intressen i den andra. Ambitionen är alltid att hitta en lösning som blir så bra som möjligt, både för den enskilde och för Norrköping som helhet.

Ta del av Översiktsplan för staden här.

Ta del av pågående arbete med detaljplanen för Klinga etapp 5 här.

Ta del av pågående arbete med byggnation av Klinga etapp 4 här.