Pampushamnen - Med fossilfri framtid i sikte

Publicerad
Containrar i olika färger vid pampushamnen

Parallellt med att verksamheten vid Inre hamnen fasats ut pågår en jättesatsning vid Pampushamnen på Händelö. Det i sin tur sammanfaller med färdigställandet av nya Kardonbanan, som har en nyckelroll i att ytterligare
stärka Norrköping som logistisk nod med stort fokus på miljö och klimat.

Kardonbanan, den fem kilometer långa järnvägen för godstransporter mellan stambanan vid Åby och hamnen på Händelö, är nu färdig och i drift. Den har på flera sätt en avgörande betydelse för Norrköpings fortsatta tillväxt och utveckling. Både för Norrköpings hamn och verksamhetsutvecklingen på Malmölandet. Ja, hela trafiksystemet växlar upp rejält. Den nya godsjärnvägen passerar rakt över Malmölandet, där den om några år kopplas ihop med den nya godsbangården, vidare ut mot hamnen.
– Det innebär att en stor del av allt gods hamnar rätt från början, eftersom 90 procent av godset går direkt till Pampushamnen, säger Gunnar Cederberg, avdelningschefmark och infrastruktur på Norrköpings kommun.

Kardonbanan är dessutom en förutsättning för Ostlänken. Innan den efterlängtade snabbjärnvägen kan börja byggas måste nämligen den nuvarande godsbangården vid centralstationen vara borta. Det vill säga, en ny godsbangård på Malmölandet förutsätter en ny järnväg – Kardonbanan. Den har också en stor betydelse för miljön eftersom den är helt elektrifierad. Tidigare krävdes byte av lok på godsbangården, från el till diesellok. Nu kan alla tåg till Pampushamen gå direkt ut på Kardonbanan, utan att passera gamla godsbangården inne i Norrköping.
– Det är både tidsbesparande och klimatsmart. Nu finns allamöjligheter att utöka tågtrafiken till hamnen där vi redan nu tar emot cirka fem tåg per dag, säger Ola Hjärtström, marknadschef för Norrköpings Hamn.

Han poängterar den perfekta timingen att Kardonbanan kommer i drift samtidigt som Norrköpings kommun gör en jätteinvestering på 1,2 miljarder kronor i utvecklingen av hamnen. Det går helt i linje med statens målsättning om mer gods på järnväg och sjöfart. För hamnens del är målsättningen för övrigt att hela verksamheten ska vara fossilfri 2030.
– Vi har redan i dag en integrerad kombiterminal inom hamnområdet, för omlastning av containrar och gods mellan järnvägsvagnar, fartyg och lastbilar. Med Kardonbanan och den nya godsbangården på Malmölandet får vi en optimal funktionalitet i hela trafiksystemet, konstaterar Ola Hjärtström. Själva utbyggnaden av hamnen, som är en av Sveriges största containerhamnar, innebär bland annat utökad kajlängd, förlängd hamnbassäng och en kraftigt utökad hamnplan. Hela 110 000 kvm markyta ska färdigställas för lagerverksamhet och den växande hanteringen av containrar och annat gods. Allt ska vara klart 2024–2025.
– Det är ett oerhört viktigt kapacitetstillskott med syfte att tillgodose hamnens fortsatta tillväxt. Vi får en modern hamn av högsta klass med ett ökat serviceutbud och möjlighet att ta emot fler fartyg. Det befäster ytterligare Norrköpings logistiska attraktionskraft, där hamnen onekligen har en nyckelfunktion, avslutar Ola Hjärtström.