Wildfire får köras

Publicerad 23 mars 2017 17:57

I somras fick Kolmården ett interimistiskt (tills vidare) slutbesked som gav dem rätten att köra berg- och dalbanan Wildfire under säsongen 2016. I samband med beslutet om att detaljplan behövde arbetas fram och bygglovet upphävdes, uppstod det oklarheter om Kolmården skulle kunna ha berg- och dalbanan igång under årets säsong. Nu finns det klara besked som säger att det interimistiska slutbeskedet fortfarande gäller, vilket innebär att Kolmården har rätt att köra berg och dalbanan tills slutgiltigt slutbesked kommer.

Bakgrunden och orsaker till detta besked grundar sig på följande:

  • Ett interimistiskt slutbesked ges när det finns brister som behöver åtgärdas. Det finns inget stöd i plan- och bygglagen att tidsbegränsa ett interimistiskt slutbesked. Däremot kan en tid anges för när bristerna ska vara åtgärdade. Kolmården har åtgärdat dessa brister enligt angiven tid.
  • Det interimistiska slutbesked gavs då bygglov fortfarande gällde, men det finns inget i plan- och bygglagen som automatiskt hindrar att man använder en anläggning som fått bygglov, start- och slutbesked samt där bygglovet därefter upphävts.
  • Byggnads- och miljöskyddsnämnden får besluta om förbud mot användning av en byggnad om det finnas skäl att misstänka att säkerheten äventyras för de som vistas i eller omkring byggnaden eller om det saknas förutsättningar för slutbesked. Det finns inget i dagsläget som visar att säkerheten för de som vistas i eller runtomkring äventyras, så därför har inget beslut tagits om användningsförbud.
  • När ett bygglov saknas kan byggnads- och miljöskyddsnämnden besluta om att byggnaden måste rivas, men nämnden har beslutat avvakta med rivningsföreläggandet tills planarbetet avslutats för att se om nytt bygglov kan ges.