Vad gör du i våra parker? Nu undersöker vi Norrköpings parker och grönområdet

Publicerad 09 maj 2017 09:00

Just nu pågår arbetet med att kartlägga användningen av Norrköpings parker och grönområden för fullt. Resultatet kommer att bli en sociotopkarta, den kommer att visa hur Norrköpingsborna använder och upplever stadens parker och grönområden. Nu vill vi att du bidrar med dina kunskaper genom att hjälpa oss att svara på en webbenkät. Enkäten är öppen till 2 juni 2017.

Du kan lämna uppgifter om alla parker och grönområden i stan. Viktigast är att du berättar om de platser som du tycker är viktiga för dig. Klicka i webbenkätens karta och svara på några frågor om platsen.

I stadens sydvästra och sydöstra delar genomför vi även intervjuer med besökare i parker och grönområden. Målet är att göra intervjuer i hela staden under projektets gång.

Varför gör Norrköpings kommun det här?

– Jag hoppas på att vi får ett bra underlag där Norrköpings kommuninvånare har uttryckt vad de tycker är viktigt i våra parker och grönområden så att vi kan ta hänsyn till det i vårt arbete, säger Carolina Olsson, landskapsarkitekt på tekniska kontoret och ansvarig för sociotopkarteringen.

Norrköpings kommun arbetar för att det ska finnas attraktiva utemiljöer för alla invånare. Sociotopkartan kommer att användas som ett underlag vid planering, utveckling och förvaltning av stadens parker och grönområden. Arbetet ska vara helt klart till sommaren 2018.

Hur svarar jag på enkäten?

Du kan svara på webbenkäten fram till 2 juni 2017.
Gå till enkäten www.norrkoping.se/parker
Stan är stor, så det kan ta en liten stund innan kartan har laddats upp.

Vad är en sociotop och en sociotopkarta?

En sociotop är en avgränsad plats där människor vistas och gör olika aktiviteter. En plats för människor helt enkelt. Sociotopvärden visar platsens olika upplevelse- och/eller aktivitetsvärden som sedan sammanslaget beskriver platsens sociala värden. Använder du till exempel parken för att vila, är det här du joggar eller barnen åker pulka? Alla värden som varje område får av våra kommuninvånare sammanställs sedan i en sociotopkarta.

Upplysningar om projektet

Carolina Olsson
Landskapsarkitekt, tekniska kontoret
Telefon: 011-15 27 07
E-post: carolina.olsson@norrkoping.se