Unik samverkan kring klimatanpassning

Publicerad 21 mars 2017 18:00

Idag har Norrköpings kommun, Linköpings universitet och SMHI skrivit på en överenskommelse om samverkan kring kommunal klimatanpassning. Det är första gången i Sverige som en sådan här överenskommelse undertecknas.

När Norrköpings kommun ska ta fram en riktlinje för klimatanpassning, görs detta i samverkan med Linköpings universitet och SMHI. En liknande överenskommelse har aldrig tecknats förut i Sverige, så detta är ett helt nytt grepp.

– Vi som tecknat samverkansöverenskommelsen ser att vi kompletterar varandra mycket bra när det gäller kunskap och mål inom klimatanpassning, säger Merja Willman, koordinator kommunstyrelsens kontor, Norrköpings kommun.

Norrköpings kommun har bildat en arbetsgrupp som har det övergripande ansvaret för att ta fram en riktlinje för klimatanpassning. SMHI och Linköpings universitet ska genom sina respektive expertkunskaper kring klimatanpassning bidra med processtöd samt för genomförande av de olika stegen i processen.

– I samverkansprojektet ska vi också samla underlag till pågående forskningsprojekt som vi driver tillsammans med Norrköpings kommun, säger Mattias Hjerpe, föreståndare på Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet.

Genom att använda sig av erfarenheter från klimatanpassningsprocessen ska SMHI ta fram ett nationellt webbaserat verktyg. Verktyget ska användas för integrering av klimatanpassning i kommunala planerings- och verksamhetsprocesser.

– Norrköping har kommit långt i arbetet med klimatanpassning. Genom vårt samarbete kan kommunens erfarenheter komma till nytta i det nationella arbetet och det nationella arbetet kan stärka kommunens arbete, säger Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI.

Forskningen på Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) på Linköpings universitet är tvärvetenskaplig och ställer klimatproblemet i sitt sammanhang tillsammans med andra åtgärder för hållbar utveckling som minskad miljöpåverkan och hushållning med naturresurser.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI samlar in, sammanställer och tillgängliggör kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning.