Stor glädje i Norrköping över regeringens besked om Ostlänken

Publicerad 04 juni 2018 13:30

Nu är det klart – regeringen har ställt sig bakom Trafikverkets förslag gällande Ostlänken, som återfinns i regeringens nationella plan för transportsystemet 2018-2029, som presenterades idag. Under planperioden avsätts 35 miljarder för Ostlänken. 

– Det här är ett oerhört glädjande besked för Norrköping, som möjliggör att kommunens arbete för att utveckla staden kan fortsätta i oförminskad takt, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S). De medel som avsatts innebär att goda resurser för att komma igång med bygget nu har säkrats upp – sedan kommer vi att göra vårt yttersta för att tillsammans med Trafikverket hålla tidsplanen och om möjligt även förkorta byggtiden.

Satsningen på Ostlänken lyfts särskilt fram i planen, som även pekar på att Ostlänken är det projekt som kommit längst. Kommunens konkreta arbete med Ostlänken inleddes redan under hösten 2017 i och med Kardonbanan, som är en förutsättning för att själva Ostlänken ska kunna bli av. Dagens besked skapar även trygghet gällande den fortsatta planeringen av Resecentrum och Butängen.

– För Norrköping är det här en väldigt betydelsefull dag; det är oerhört positivt att vi nu kommer till konkret handling. Detta är århundradets investering inom landets infrastruktur, och det är fantastiskt att vi i Norrköping blir delaktiga av den och får ta del av såväl en förbättrad arbetsmarknad som förbättrade kommunikationer, säger Ingrid Cassel (M), oppositionsråd och ledamot i styrgruppen för Ostlänken.

Parallellt med de mer tekniska delarna av arbetet med Ostlänken fokuserar Norrköpings kommun även på att hitta bra lösningar både gällande kompetensförsörjning och den praktiska planeringen för de arbetstillfällen som kommer att skapas. 

Nationell plan för transportsystemet 2018-2019, östra Mellansverige

 

Fakta, nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Trafikverket har arbetat med planen på uppdrag av regeringen och lade fram ett förslag genom Infrastrukturpropositionen, som presenterades i augusti 2017. Yttrandeperioden sträckte sig fram till och med den 30 november 2017. Förslaget har utgjort underlaget för och lett fram till den nationella planen för transportsystemet 2018-2029. Planen omfattaråtgärder som ska underhålla den statliga infrastrukturen. Den omfattar även åtgärder som ska utveckla statliga vägar, järnvägar, luftfart och sjöfart. De åtgärder som föreslås i planen ska förbättra möjligheterna för såväl privatpersoner som företag, och även bidra till att skapa ett transportsystem som är effektivt och hållbart både nu och framåt i tiden.