Stödåtgärder i naturreservat

Publicerad
Tallskog före och efter gallring

Före och efter gallring av tallar i naturreservat. Klicka på bilden för att se den i större storlek.


Det finns i princip inga urskogar kvar i Sverige. Det stämmer särskilt i de södra delarna av landet som vi bor i. Även delar av våra naturreservat har sedan länge påverkats av plockhuggning av enstaka träd och avverkning av många träd på samma yta.

En urskog har stor variation – det finns flera olika typer av träd och i olika åldrar. Det finns såväl tätare delar som öppnare gläntor. Det finns även gott om död ved – både klen och grov, stående och liggande och allt däremellan.

Åtgärder i naturreservat

För att hjälpa naturen att snabbare skapa den variation som återfinns i gamla, naturliga skogar gör samhällsbyggnadskontoret åtgärder som härmar det som naturligt sker i en skog. Exempelvis röjs unga granar bort som skogsbränder förr tog, träd skadas och fälls på liknande sätt som stormar och djur en gång gjorde och så vidare.

Om det blir väldigt mycket som behöver tas ned så kör entreprenören bort till exempel en del granstammar och ris. Detta görs för att undvika försurning, övergödning och angrepp av för många skadeinsekter. I övrigt lämnar entreprenören kvar gott om mat och boplatser för svampar, lavar, mossor, insekter, däggdjur och fåglar. Liggande stammar blir också sköna sittplatser för en vila eller en fika.

Ha koll efter skyltar och gå inte nära förbi pågående arbeten, utan välj en väg runt!

Här kommer arbeten ske:

  • Glotternskogen
  • Getåravinen
  • Vrinneviskogen
  • Jursla gammelskog
  • Rödgölen