Spårbyte på Värmlandsgatan

Publicerad 09 juli 2018 07:00

Tekniska kontoret byter ut spåren på Värmlandsgatan. Projektet samordnas med Norrköping Vatten och Avfall för att slippa flera kostsamma avstängningar och uppgrävningar.

Tekniska kontoret provar en ny metod med längsgående betongbalkssystem under spåren. Det är influerat från Freiburg och Lund, där de bygger med samma metod just nu. Metoden beräknas att hålla i 80 år och är ett steg framåt för att bygga framtidens hållbara spårväg. Metoden innebär också en ny typ av gummiisolerad räls för att minska vibrationer, ljud och läckströmmar. En sträcka under spåret extraisoleras för att ytterligare minska buller.

I projektet breddas även spåren och kurvan i Norra promenaden rätas ut. Hållplatserna blir längre för att förbereda för framtida längre spårvagnar.

Norrköping Vatten och Avfall har i projektet bytt ut, flyttat eller renoverat i stort sett alla vatten- och avloppsledningar i direkt anslutning till spårområdet. I och med det kommer en stor del ledningar att hålla i uppskattningsvis 100 till 120 år till. Tack vare renoveringen så kan ledningarna i framtiden drift- och underhållas på ett enklare och säkrare sätt utan att man behöver stänga av spårvägstrafiken.

Där Norrköping Vatten och Avfall idag har så kallade kombinerade ledningar (det vill säga spillvatten och dagvatten i samma ledning) förbereds ledningsnätet för separata dag- och spillvattenledningar där de korsar spårvagnsspåret. Detta är en förberedelse för fortsatt separering av ledningarna i delar av Marielund och Haga, ett viktigt steg för att minska sårbarheten vid kraftiga regn. Områden med kombinerade ledningar blir generellt sett hårt drabbade av översvämningar vid kraftiga regn, något som förväntas bli allt vanligare i framtiden på grund klimatförändringar.