Samverkansteamet vid separation blir ordinarie verksamhet i Norrköping

Publicerad 29 december 2017 09:00

Norrköpings kommun har under tre år bedrivit ett utvecklingsarbete med Samverkansteam för separerade föräldrar i konflikt, och deras barn. Syftet är att separerade föräldrar ska få bättre stöd för att kunna klara omställningen som en separation ofta innebär, med målet att barnen ska få behålla trygga relationer till sina föräldrar så långt det är möjligt. Nu blir verksamheten permanent.

Utvecklingsarbetet har hittills bedrivits i projektform med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt medel från regeringen, och har även utförts i Nacka, Västerås, Malmö och Helsingborg. I grunden ligger ett regeringsuppdrag om att utveckla stödet vid separationer, då man sett ett nationellt behov av detta. Projektet är nu avslutat och resultatet kommer att redovisas i en forskningsrapport i mars 2018. I Norrköping drivs projektet istället vidare som en ordinarie verksamhet.

– Innan rapporten är klar är det svårt för oss att säga exakt hur stor betydelse de samordnande insatserna har, men vi upplever att vi idag kan erbjuda mer anpassat stöd, säger Ann Henriksson, verksamhetschef inom socialtjänsten. För de allra flesta familjer är en separation en stor kris i livet, och i konfliktfyllda separationer vet vi att både barn och föräldrar ofta far illa. Genom den samlade kompetens som finns i samverkansteamet kan vi erbjuda ett mer varierat stöd för att öka föräldrarnas förutsättningar att hitta lösningar.

Samverkansteamet ska kunna ge ett anpassat, lättillgängligt stöd och även samordna de insatser som behövs. En mycket viktig del av arbetet är att uppmärksamma barnen och låta dem komma till tals.

– Vad som är nytt och spännande i det här är att stödet är inriktat på just det som familjen behöver stöd med. Det vanliga tillvägagångssättet är stöd för att samarbeta, det vill säga samarbetssamtal. Nytt är att erbjuda det som behövs, i bred bemärkelse. Och då har det visat sig att hjälp att få till ett fungerande samarbete inte alltid är vad behövs för att familjen ska gå vidare med ett separerat föräldraskap, säger Marianne Gabrielsson, nationell projektledare på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Från socialkontoret medverkar i Norrköping bland annat familjerättsenheten, Frideborg, utförarverksamheten för barn och ungdom, samt behandlingsteamet inom vuxenvården. Samverkansteamet omfattar även Elevhälsan inom utbildningskontoret och Barnhälsan, som drivs i samverkan med Region Östergötland.

– Jag är glad över att vi i Norrköping fortsätter samordna våra insatser för att gemensamt kunna erbjuda både barn och föräldrar stöd vid konfliktfyllda separationer. Det har stor betydelse för alla inblandade om man gemensamt kan lösa de konflikter som kan uppstå istället för att de förvärras och till slut kanske måste processas i domstol, säger Ann Henriksson.