Samtliga kommunens gymnasieskolor godkänds av Skolinspektionen

Publicerad 29 januari 2018 08:59

Skolinspektionen har granskat gymnasieskolorna för att undersöka hur Norrköpings kommun arbetar för att utveckla utbildningen, vilket utbud av program som erbjuds samt hur förutsättningar skapas för elevernas lärande. Granskningen visar att samtliga gymnasieskolor i kommunens regi fungerar väl.

I december i fjol besökte Skolinspektionen Norrköping, som en av 30 utvalda kommuner, för kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot de nationella målen. Syftet är att granska kommunens arbete med att utveckla utbildningen inom gymnasieskolan och skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och tillgodose ett allsidigt utbud. Skolinspektionens granskning visar att gymnasieskolan i Norrköpings kommun fungerar väl och därmed avslutas kvalitetsgranskningen.

Beslutet, som blev offentligt den 24 januari, visar att Skolinspektionen bland annat bedömer

  • att Norrköpings kommun har ett system för resursfördelning inom gymnasieskolan som tar hänsyn till elevernas förutsättningar och behov
  • att kommunen genomför andra insatser i strävan att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
  • att den centrala elevhälsan som bereder ansökningar om tilläggsbelopp har ett nära samarbete med verksamheterna för att skapa en bra organisation kring elever i behov av särskilt stöd. Det handlar exempelvis om att stötta tjejer med lägre resultat, vilket lett till att kvaliteten på barn- och fritidsprogrammet har ökat.
  • att kommunen följer upp och utvärderar resursfördelningens effekter
  • att kommunen har metoder för att inhämta relevant information om gymnasieskolans resultat
  • att kommunen utifrån ett identifierat behov genomför en riktad insats mot den arbetsplatsförlagda utbildningen (APL) med hjälp av förstelärare, som ska samarbeta med skolans ledning och lärare i syfte att öka samsynen och likvärdigheten kring APL samt öka elevernas måluppfyllelse i både yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen
  • att kommunen verkar för att erbjuda ett allsidigt urval av nationella program och inriktningar
  • att kommunens länssamarbete ger eleverna möjlighet att söka skolor i närliggande kommuner och därmed breddar utbudet ytterligare. Samarbetet ska även stärka underlaget till Linköpings universitet

Skolinspektionens beslut i sin helhet finns här.

– Jag är mycket glad över Skolinspektionens beslut. Det ett är kvitto på att vårt arbete för en hög kvalitet på Norrköpings gymnasieutbildningar har lönat sig, säger Anders Palmgren, gymnasiechef för Ebersteinska och Hagagymnasiet.

– Vi kommer fortsätta verka för en god kvalitet och utveckling i våra gymnasieskolor för att kunna erbjuda våra elever bästa möjliga utbildning, säger Claes Göransson, gymnasiechef Kungsgård och De Geergymnasiet.

– Det är väldigt roligt att konstatera att gymnasieskolans styrning och ledning håller hög kvalitet. Skolinspektionens rapport visar att ledarskapet i gymnasieskolan är mycket bra, säger Olle Johansson (S), ordförande i utbildningsnämnden.