Presentation av alternativen för Femöresbron

Publicerad 11 januari 2018 14:18

Torsdagen den 18 januari ska tekniska nämnden besluta om hur man ska gå vidare gällande Femöresbron. Idag presenterade tekniska kontoret de alternativ som finns.

Det handlar framför allt om två alternativ – att restaurera den befintliga bron eller bygga en ny. I sin tjänsteskrivelse rekommenderar tekniska kontoret att man låter bygga en ny. Faktorer som ligger bakom rekommendationen är förutom brons skick, även det som under utredningsprocessen kommit fram om möjligheten att bemöta dagens krav gällande exempelvis tillgänglighet och miljö.

Femöresbron byggdes 1901 och besiktningen som nyligen genomfördes av bron efter att den monterats ned och flyttats till Bråvalla, visade bland annat att stålet som användes då innehåller höga halter av grundämnen som ofta gör stålen spröda och olämpliga för svetsning. Den visade även att vid en eventuell renovering behöver upp till 80 procent av stålet i Femöresbron bytas ut.

Gällande de krav på tillgänglighet och miljö som finns inom Norrköpings kommun idag, har utredningen visat att Femöresbron enligt dagens krav dels är för smal och lutar för kraftigt, samt riskerar att hamna under vatten vid kraftiga vattenflöden.

Detta betyder att en eventuellt ny bro inte skulle kunna se ut som den gamla. Därför pekar också tekniska kontoret i sin tjänsteskrivelse på att platsen kommer att påverkas vid alternativet ny bro, och slår fast att en eventuellt ny bro behöver utformas med största möjliga hänsyn till platsens kulturmiljö och historia.

Tillgängligheten har utgjort en viktig aspekt för tekniska kontorets rekommendation om en ny bro, eftersom promenaderna runt Motala Ström är mycket omtyckta och en miljö som kommunen arbetar för att så många som möjligt ska ha tillgång till. Enligt kommunens övergripande mål 16 ska Norrköpings kommun också arbeta aktivt med tillgängliga utomhusmiljöer.

Den beräknade kostnaden för en renovering av den befintliga bron förväntas vara mellan 15-20 miljoner kronor, och för en ny bro mellan 20-25 miljoner kronor. Den beräknade livslängden för bron vid en renovering förväntas vara omkring 50 år, och för en ny bro omkring 80-100 år.

Tekniska kontorets process kring Femöresbron har utförts så att man hela tiden har förhållit sig öppen för och utrett både alternativet med en renovering och alternativet med en ny bro. Bland annat genomförde man därför en mycket försiktig nedmontering av Femöresbron när den skulle besiktigas, så att det skulle vara möjligt att ställa tillbaka den igen. Om tekniska nämnden går på tekniska kontorets linje och beslutar om en ny bro på torsdag, kan den vara klar tidigast vid slutet av 2019. Blir det en ny bro kommer man även att titta på möjliga vägar att ta tillvara delar av eller hela Femöresbron.