Positiva omdömen om Norrköpings fritidsgårdar

Publicerad 03 januari 2017 18:55

Norrköpings kommun har en fritidsverksamhet av väldigt god kvalitet, både när det gäller verksamhet för besökare i 10-12-årsåldern och öppen fritidsverksamhet på kvällstid för äldre åldrar. Det visar den enkätundersökning som gjorts bland besökare och personal.

I november genomförde utbildningskontoret en enkätundersökning bland besökare och personal på fritidsgårdarna. Resultatet är genomgående mycket bra. Enkätsvaren visar att besökarna är mycket nöjda och att trivseln hos besökarna är mycket stor.

I svaren ser man till exempel att 93 procent av besökarna trivs på fritidsgården. Dessutom svarar 91 procent av besökarna på eftermiddagar respektive 92 procent av kvällsbesökarna att de känner sig trygga på fritidsgården.

– Något som jag tycker är viktigt att lyfta fram är att 90 respektive 93 procent av ungdomarna säger att personalen alltid reagerar om någon blir utsatt eller kränkt. Det är något vi tycker är mycket viktigt, säger verksamhetschef Anders Pantzar.

Undersökningen visar att besökarna är något mer nöjda än personalen, men även personalens svar visar på bra siffror. 91 procent av personalen anger att de är goda förebilder och det är en siffra som är likvärdig med besökarnas svar.

– Vi har under flera år arbetat med trivsel- och trygghetsfrågor i vår verksamhet. Utifrån flera olika undersökningar vet vi att dessa är mycket viktiga för besökarna men också alla andra som vi möter i vår verksamhet. Svaren i undersökningen är ett kvitto på att det vi gör ökar både trivseln och tryggheten i vår verksamhet, säger fritidsgårdschef Lars Zetterholm.

Undersökningen genomfördes under perioden 7 november till 27 november 2016. Det var 1 336 som svarade på besökarenkäten där 57 procent var besökare eftermiddagstid (verksamheten för årskurs 4-6) och 43 procent besökare kvällstid. Det var totalt 55 personer som svarade på personalenkäten.