Ökande andel elever på Norrköpings yrkesförberedande program når examen efter tre år

Publicerad 14 september 2017 10:58
Allt fler elever på de yrkesförberedande programmen på Norrköpings gymnasieskolor tar examen inom tre år. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) öppna jämförelse om gymnasieskolan 2017. Samtidigt har det skett en svag minskning av andelen elever med examen inom tre år på de högskoleförberedande programmen.


- Gällande de yrkesförberedande programmen har andelen elever som når examen inom tre år ökat svagt men stadigt under flera års tid. Det är vi jätteglada över, säger Claes Göransson, gymnasiechef. Samtidigt ser vi självklart på helheten i jämförelsen att vi inte på något vis kan slå oss till ro; vårt mål är ju att alla elever inom Norrköpings gymnasieskolor ska få möjligheten att kunna nå sin examen inom tre år.

De insatser som gjorts, och som bidragit till de förbättrade resultaten inom de yrkesförberedande programmen är bland annat utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet samt satsningen på strukturpengar kopplat till låga meritvärden. En annan positiv effekt av det arbetet är att det nu är en något större andel av eleverna som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieskola.

Vad gäller de högskoleförberedande programmen ser man flera möjliga skäl till att andelen elever som tar examen inom tre år har minskat något. Därför arbetar man redan idag med flera olika insatser för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för varje elev.

- Bland annat ökar antalet flerspråkiga elever och därför har vi från och med höstterminen 2016 satsat på kompetensutveckling för lärare kring språkutvecklande arbetssätt. Vi har också flera enheter som deltar i de statliga läs- och mattelyften. Det handlar dessutom om att läraren behöver få möjlighet att få utveckla sin kompetens som ledare i klassrummet och som mentor, säger Anders Palmgren, gymnasiechef. På lång sikt tror vi att våra kompetensutvecklingsinsatser kommer att göra skillnad i och med att de har fokus på lärarens pedagogiska förhållningssätt och hur man kan stötta varje enskild elev.

För att öka andelen elever som fullföljer gymnasieskolan har utbildningskontoret under det senaste året även arbetat med närvarocoacher på gymnasieskolorna i #jag med-projektet. Den lokala elevhälsan har förstärkts för att i större utsträckning kunna stötta elever, men även coacha lärare i arbetet med att inkludera alla elever i undervisningen.

 

Siffror ur SKL:s statistik som ligger till grund för texten, som avser förändring i Norrköping från år 2015 till 2016

Andelen elever med gymnasieexamen inom 3 år yrkesförberedande program: 65% till 69% för samtliga skolor, och för de kommunala skolorna 63% till 67%

Andelen elever med gymnasieexamen inom 3 år, högskoleförberedande program: 76% till 76% för samtliga skolor, och för de kommunala skolorna 76% till 75%

Andelen elever med gymnasieexamen inom 3 år totalt sett: från 63% till 61% för samtliga skolor, och för de kommunala skolorna från 60% till 58%

Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning från 67% till 68% samtliga skolor och från 68% till 70% för de kommunala gymnasieskolorna

 

Fakta om statistiken - varför blir siffran för totalen i statistiken lägre än medlet för de högskoleförberedande och yrkesförberedande tillsammans?

När SKL gör sin totala sammanslagning räknar de in samtliga elever inom gymnasieskolan. Där ingår även introduktionsprogrammen (IM-programmen). På introduktionsprogrammen studerar elever som kompletterar sina grundskolebetyg. När de har studerat klart tar de därför ingen gymnasieexamen utan går vidare in i de ordinarie gymnasieprogrammen. Eleverna räknas in i statistiken när de avslutar sitt IM-program men i realiteten tar de inte sin gymnasieexamen förrän längre fram. Därför blir siffran för totalen i statistiken lägre än medlet för de högskoleförberedande programmen och de yrkesförberedande programmen tillsammans.

 

SKL:s Öppna jämförelse gymnasieskola 2017