Nytt verksamhetsområde planeras i Jursla

Publicerad

Nu påbörjas arbetet med en ny detaljplan för verksamhetsmark i Jursla. Planen är att omvandla det omkring 50 hektar stora området som idag är obebyggt mellan Jursla skola och väg 55 till ett blandat verksamhetsområde där det även kan finnas inslag av bostäder.

Karta som markerar området längs väg 55 vid Jursla som utpekat för verksamheter.

Karta från fördjupningen av översiktsplanen för Åby-Jursla som visar område 2 och 3 som är utpekat för verksamheter och område 1 som är utpekat för bostäder av tät karaktär.

Det är kommunen som äger marken som idag arrenderas ut som åkermark och för hästhagar. Under hösten 2021 planerar kommunen att presentera ett förslag för hur området kan utvecklas.

- Tanken är att tillåta icke störande verksamheter som till exempel lagerlokaler. Men vi ser också att det kunde passa med till exempel en padelhall, kontor och någon form av butik. I uppdraget finns också med att vi ska utreda om det är möjligt att även bygga bostäder i områdets västra del närmast äldreboendet och skolan, säger Johan Nordström, planhandläggare på Norrköpings kommun.

Fördjupning av översiktsplanen för Åby och Jursla lägger grunden

I fördjupningen av översiktsplanen för Åby och Jursla som antogs 2018 är området utpekat för etablering av verksamhetsmark. Under processen att ta fram översiktsplanen fördes diskussioner kring byggandet på platsen som resulterade i att området för verksamheter minskades och tack vare det hamnade längre bort ifrån den befintliga bebyggelsen. Området närmast skolan och äldreboendet är utpekat för bostäder av tät karaktär i översiktsplanen.

- Det finns ett stort tryck från företag som vill etablera verksamhet i Norrköping. I Jursla har vi ett bra skyltläge, nära kommunikationer att erbjuda företagare som i sin tur kommer att skapa fler arbetstillfällen i Norrköping, säger Karl Braune, mark- och exploateringsingenjör på Norrköpings kommun.

Trafikfrågor blir viktiga

Under planarbetet kommer trafikfrågorna att utredas närmare för att komma fram till hur anslutningarna till det nya området ska se ut. Utgångspunkten är att anslutningar till det nya verksamhetsområdet ska ske via befintliga kommunala vägar som kan behöva anpassas för att kunna ta emot ökade trafikmängder. Anslutningar till området planeras i närheten av befintlig avfart/påfart från väg 55 i närheten av stallet samt från Kvillingevägen vid Kvillinge vägkors.

Förutom trafikfrågorna blir också gestaltningsfrågorna viktiga då många Jurslabor har sin utsikt över området.

Samråd planeras hösten 2021

- Vi vill redan nu påbörja dialogen med de verksamheter och boende som kommer att beröras av planerna för att i tidigt skede kunna ta med deras synpunkter i det fortsatta arbetet, säger Johan Nordström.

Under hösten 2021 beräknas detaljplanen komma ut för samråd. Först då kommer det att finns ett konkret förslag att tycka till om.

Läs mer om utgångspunkten för planarbetet i Fördjupad översiktsplan för Åby och Jursla.

Läs mer om detaljplanen för Jursla 1:26 och Björnviken 2:2 och ta del av kontaktuppgifter här.