Nyheter från stadsplaneringsnämnden

Publicerad 15 juni 2017 16:27

Nyheter från stadsplaneringsnämndens sammanträde den 15 juni. Under mötet togs det beslut om bland annat Johannisborgsförbindelsen, Kronomagasinet i Inre hamnen och avgifter för tomträtter.

Johannisborgsförbindelsen
Planarbetet för en väg, så kallad Johannisborgsförbindelsen, har inletts. Vägen ska binda samman Söderleden med Hanholmsvägen och i förlängningen Ståthögavägen med en ny bro över Motala ström. Tanken är att bygga ihop den yttre ringleden med östra delen av staden och genom det avlasta de centrala delarna av Norrköping från trafik och farligt gods. Flera olika sträckdragningar kommer att utredas under planarbetet för att hitta den mest lämpliga dragningen. Detaljplanen för förbindelsen kan bli klar tidigast hösten 2018.

Kronomagasinet – Inre hamnen
Detaljplanen för första etappen av innerstadsbebyggelsen i Inre hamnen ska nu ställas ut för granskning. Bebyggelsen som planeras i området ska hålla hög arkitektonisk kvalitet. Vattnet kommer att bli en naturlig del av området och användas för rekreation med promenader och stråk. Nya parker och kanaler ska anläggas och bli ett besöksmål för alla kommuninvånare. Denna detaljplan är den första av flera för den nya stadsdelen Inre hamnen. Nio byggherrar och 18 olika arkitektkontor har utformat hus, gårdar, parker, gator och kajer i den nya stadsdelen. Planen går nu ut på granskning. Detaljplanen planeras att antas våren 2018.

Avgifter på tomträtter omprövas
På 96 av kommunens cirka 2000 tomträtter kommer den årliga avgift som tomtägaren betalar till kommunen, att omprövas. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller för en 10-års eller en 20-års period. Periodens längd beror på när tomterna uppläts och bebyggdes. Förslaget för småhus innebär en ökning med 7 procent, jämfört med om de omprövats förra året. En anledning till den ökade årliga avgiften är den kraftiga prisutveckling som skett på fastigheter. Medelökningen för småhustomträtter och som har 10-åriga perioder är cirka 4 500 kronor per år (86 %) och cirka 14 100 kronor per år (284 %) för de med 20-åriga perioder. När det gäller flerbostadshus berörs en tomträtt med bostadsrättsradhus med 10-årig period, får en årlig ökning på ca 89 %. Övriga fem flerbostadshus har 20-åriga perioder och får en medelökning av den årliga avgiften med cirka 370 %.