Nyheter från stadsplaneringsnämnden

Publicerad 22 mars 2017 17:59

Stadsplaneringsnämnden samlades under nämndmöte tisdagen den 21 mars. Under sammanträdet beslutades det i flera ärenden. Bland annat om centrumtomten i nya stadsdelen Inre hamnen, ny livsmedelsaffär i Sandtorp och prioritering av detaljplaner.

Handelsområdet Sandtorp

Kommunen har intresse i att utveckla handelsområdet med livsmedelshandel och kompletterande handel. Livsmedelsbolaget Lidl Sverige KB köper fastigheten Borg 11:2 i Sandtorps handelsområde vid Klockaretorpet, genom en optionsupplåtelse. Etablering av livsmedelsaffären Lidl skulle vara placerad strax intill ICA Klockaretorpet.
– Sandtorp växer och vi har avsatt en tomt för centrumfunktioner. Det är positivt med mer handel, det ökar möjligheterna till större stadsdelsutveckling. LIDL arbetar fokuserat på hållbarhetsfrågor och den nya etableringen kommer att vara miljöcertifierad och förses med laddstolpar, något som efterfrågas i Norrköpings kommun, säger Magnus Jonsberg, projektledare mark- och exploatering vid stadsbyggnadskontoret.
Optionen innebär att bolaget kan gå vidare med köp av fastigheten inom ett år.

Centrumtomten – Inre hamnen


Markanvisningstävlingen för Centrumtomten i Inre hamnen, etapp 1, är avgjord. Segern togs hem av Castellum Mitt AB tillsammans med Enter arkitekter AB. Förslaget innehåller två geometriska byggnader, en rektangulär och en rund, som placeras på torgytan. Byggnaderna blir en del av ett större sammanhang med inbjudande stråk, mötesplatser och aktivitetsytor, såväl ute som inne.
– Förslaget fångar vår vision för Inre hamnen och bidrar till en levande stadsmiljö. Byggnaderna anspelar på hamnens tillfälliga, brokiga karaktär och skapar spännande rum och platser för alla människor, säger Karin Milles Beier, stadsarkitekt.
Delar av Centrumtomten ligger vid det gamla gasverket och kommer att behöva saneras innan byggnation kan påbörjas. Tanken är att skapa centrumverksamhet för kultur, handel, kontor och hotell, med publika bottenvåningar i båda volymerna.

Prioritering av detaljplaner


Stadsbyggnadsnämnden har tagit beslut om en prioriteringslista över detaljplaner. Prioriteringsordningen utgår utifrån vissa kriterier som exempelvis möjlighet till arbetstillfällen. Ordningen innehåller tre nivåer;

  • mycket prioriterad plan – strategiskt betydelsefulla stora bostadsprojekt eller betydande service- eller näringslivsetableringar.
  • prioriterad plan – förenliga med gällande översiktsplan.
  • ej prioriterad plan – inte av väsentlig betydelse för att uppfylla mål i översiktsplan eller där planen inte bidrar till god hushållning med samhällets investeringar på infrastruktur.