Nyheter från stadsplaneringsnämnden

Publicerad 25 april 2017 17:35

Under stadsplaneringsnämndens sammanträde den 25 april togs det beslut om bland annat detaljplanearbetet för Ostlänken samt för option inom Herstadbergs arbetsområde.

Kvarteret Kryptonet i arbetsområdet Herstadberg
En del av en fastighet i kvarteret Kryptonet inom Herstadbergs arbetsområde upplåts med option och försäljning till Martin & Servera Aktiebolag med ändamålet att utöka sitt centrallager. Optionen innebär att bolaget har förhandsrätt på tomten. Martin & Servera AB har haft verksamhet i Norrköping sedan 1964 och behöver modernisera och utöka nuvarande centrallager. Stadsbyggnadskontoret och bolaget är överens om att Herstadbergs arbetsområde är en bra plats för ett nytt centrallager för bolaget. Beslutet om optionen gör att bolaget under ett års tid (1 juni 2017 – 31 maj 2018) har ensamrätt på att undersöka möjligheterna till att bygga ett nytt centrallager i kvarteret Kryptonet. Markområdet som optionen handlar om omfattar cirka 11 hektar av kvarterets planlagda 15 hektar.

Ostlänken
Norrköpings kommun påbörjar nu detaljplanearbetet för Ostlänken. Stadsplaneringsnämnden ger i uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att starta tre detaljplanearbeten för sträckan utanför Butängen där Norrköpings nya resecentrum planeras att ligga.

  • Järnvägen planeras att gå under mark från korsningen Stockholmsvägen/Bergslagsgatan till Klinga. För att en tunnel ska få anläggas behöver tilläggsbestämmelser till gällande detaljplaner läggas till.
  • En ny detaljplan ska tas fram för sträckan mellan Slottshagen och Ingelsta golfbana. Detaljplanen kommer att innehålla markanspråk för den nya järnvägsanläggningen samt hur gatunätet för sträckan kan komma att se ut i framtiden. Trafikverket och Norrköpings kommun för en dialog med de företag på sträckan som kan påverkas av dragningen av järnvägen. Kommunen arbetar för att så många som möjligt av de företag som påverkas, ska kunna fortsätta med sin verksamhet inom kommunen.
  • Där Ostlänken planeras korsa Krusenhovsvägen, strax söder om Åby, kommer en mindre detaljplan att tas fram. I gällande detaljplan finns bestämmelser som behöver förändras, främst det som handlar om lokalgata och naturmark.
– De järnvägsplaner som tas fram av Trafikverket får inte strida mot kommunens detaljplaner för att de ska kunna fastställas. Detaljplanerna är därmed en viktig pusselbit inför byggstarten av ostlänken, säger Mikael Sonesson, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret. 

Norrköpings kommun håller ett nära samarbete med Trafikverket. De tre detaljplanerna antas som tidigast vid årsskiftet 2018/2019.