Norrköpings skola uppfyller nationella mål och krav visar Skolinspektionens tillsyn

Publicerad 30 juni 2017 16:15

Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Norrköpings kommunala skolor under våren 2017 visar att de flesta skolorna klarat granskningen utan förelägganden.

Det var tre år sedan den senaste regelbundna tillsynen gjordes. Då fick samtliga granskade skolor förelägganden eller anmärkning. Norrköpings kommun har sedan dess arbetat för att möta upp de brister som granskningen visade och skapa en bättre skola i Norrköping. Redan i Skolinspektionens förgranskning gjordes ett urval där man valde att göra tillsyn på cirka en tredjedel av Norrköpings skolenheter.

Årets granskning visar att arbetet gett resultat där 16 av de 25 granskade skolenheterna uppfyller nationella mål och krav. Åtta skolenheter fick förelägganden varav en skolenhet fick föreläggande med vite. Dessa förelägganden ska vara åtgärdade i september respektive oktober 2017. En skolenhet väntar fortfarande på beslut.
– Det är ett mycket positivt kvitto vi har fått på att vi har en god grundkvalitet i vår verksamhet. Det ska vi bygga vidare på framöver. De föreläggande vi fått bekräftar de områden vi identifierat som utvecklingsområden och dessa har vi redan börjat arbeta med. Kvalitetsarbete på den enhet där vi nu fått vite påbörjades i början av vårterminen och ett flertal åtgärder är redan vidtagna, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör, Norrköpings kommun.

De områden där Skolinspektionen ansett att skolorna i Norrköping i stor utsträckning uppfyller kraven är följande:

  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling 
  • Styrning och utveckling av verksamheten
  • Undervisning och lärande
  • Bedömning och betygssättning

De områden där Skolinspektionen identifierat utvecklingsområden är extra anpassningar och särskilt stöd samt förutsättningar för lärande och trygghet.
– Det är glädjande att se att vårt arbete med att skapa en trygg plats i skolan ger resultat. Samtidigt måste vi fortsätta arbeta aktivt för att elever med särskilt stöd får rätt förutsättningar i skolan, säger Olle Johansson (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Huvudmannen, i detta fall kommunen, ansvarstagande granskas särskilt. Skolinspektionen ger huvudmannen godkänt för hantering av förskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Däremot fick kommunen förelägganden och anmärkningar för områden inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Kritiken för förskoleklass och grundskola gäller ledningen av utbildningen på en skolenhet och elevernas bristande tillgång till skolbibliotek på två skolor. För grundsärskola finns brister i mottagandet och i den formella rutinen för vårdnadshavarnas medgivande om placering i grundsärskola. Även uppföljningen av utbildningens resultat brister. I fritidshem gäller kritiken uppföljning av hur de nationella målen uppfylls.
– Vi har arbetat med att stärka det systematiska kvalitetsarbetet i vår verksamhet och i detta är Skolinspektionens tillsyn ett bra verktyg för oss. Att tillsynen på både förskolan och gymnasieskolan nu avslutat med ett godkännande är ett bevis på hårt arbete. Vad gäller flera av de åtgärder som påtalats kring uppföljning och ledning är de i dag redan åtgärdade, säger Sofie Lindén.