Norrköpings kommunala grundskolor ställer tillfälligt om till distansundervisning för elever i årskurs 7-9

Publicerad

Utbildningsnämnden har i samråd med Smittskydd Östergötland beslutat att gå över till distansundervisning för årskurs 7-9 på alla kommunala grundskolor mellan torsdag 17 december till tisdag 22 december. Detta som en del i att bidra till att minska den allmänna smittspridningen i samhället.

- Frågan om distansundervisning har diskuterats både nationellt, regionalt och lokalt under hösten och mer intensivt nu i november/december. Vi vet att närundervisningen är så viktig för elevernas lärande och kunskapsutveckling och vi ser inte lättvindigt på detta beslut. Men i samråd med smittskyddsläkare i länet har vi nu alltså fattat beslut om distansundervisning för högstadiet utifrån hur smittläget i Norrköping ser ut. För oss har det under hela hösten varit viktigt att beslut om distansundervisning tas i samråd med regionens smittskydd, säger Kikki Liljeblad (S), utbildningsnämndens ordförande.

- Vi har en beredskapsplan där vi förberett oss för hur vi bäst kan strukturera våra verksamheter vid den här typen av omställningar. Just nu arbetar vi med att så snabbt och effektivt som möjligt sätta planerna i verket på bästa sätt. I det arbetet har vi elevernas bästa för ögonen – även om omställningen inte rör så lång period är det ändå viktigt att ge dem så goda förutsättningar som möjligt för att studera på distans, säger Sofie Lindén.

Flera aktörer har tidigare tagit beslut i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer i syfte att bidra till minskad smittspridning i samhället. Minskade resor i kollektivtrafiken, övergång till distansarbete och beslut om övergång till fjärr- och distansundervisning på gymnasiet är några av alla vidtagna åtgärder.

- Vi har i dialogen inom utbildningskontoret, utifrån smittskyddsläkarnas perspektiv, kommit fram till att åldersgruppen elever i högstadiet är den grupp som är aktuell för distansundervisning ur smittskyddsperspektiv. Det är en elevgrupp som till stora delar är rörlig över staden och därför kan bidra till trängsel i kollektivtrafik på ett annat sätt än yngre elever, som ofta rör sig mer i sitt närområde. Elevgruppen är också mer benägen att klara sig själv hemma vid distansundervisning. Även om beslutet tas med kort varsel är våra högstadieskolor till stor del förberedda på distans- och fjärrundervisning, säger Hans Grimsell, verksamhetschef grundskolan.

Grundsärskolan åk 7-9 omfattas också av omställningen. Föräldrar med samhällsviktiga funktioner som får svårt att ställa om med kort varsel, kan ta kontakt med den aktuella skolan för att hitta bästa möjliga lösning. För övriga årskurser och elever avslutas terminen enligt tidigare beslut, där den sista skoldagen är den 22 december.

- En eventuell stängning för grundskolans yngre årskurser skulle innebära ett ökat tryck på fritidshemmen, som man sett i andra delar av landet. Medarbetarna på fritidshemmen skulle få väldigt svårt att hantera den ökade arbetsbelastningen. Likaså vet vi att vårdnadshavare till barn som behöver omsorg inte kan styra om sitt arbete från en dag till en annan. Jobbar man exempelvis med intensivvård kan man inte bara ta ledigt. Därför är det viktigt att hålla grundskolans lägre årskurser öppna, säger Kikki Liljeblad (S).

- Vi följer fortfarande löpande personalfrånvaro och smittspridning på våra enheter. Smittspridningen ser liksom tidigare olika ut och detta är alltså inte ett beslut grundat på läget på varje enhet. Beslutet grundas på den höga smittspridningen i samhället och på att vi ska fortsätta bidra till att den minskar. Det är inte heller en regional rekommendation som ligger till grund för beslutet utan en samrådan mellan utbildningskontoret i Norrköping och smittskyddsläkare, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör.

Teamet som arbetar med distansundervisning är aktiverat och kommer att fokusera på att bistå de skolor där man behöver stöd för att komma igång.