Norrköping Rådhus AB - Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2019

Publicerad

Moderbolaget i Norrköpings kommuns bolagskoncern, Norrköping Rådhus AB, har färdigställt 2019 års Hållbarhetsrapport. Några av resultaten som redovisas i bolagskoncernens hållbarhetsrapport är att Norrköping Norrevo Fastigheter AB har effektiviserat sin elanvändning med 32 procent jämfört med 2005 och i bolagskoncernen har sjukfrånvaron bland personalen minskat med hela 58 procent sen 2016. Under 2016 kom en ändring i årsredovisningslagen som innebär att större företag måste hållbarhetsrapportera. För bolagskoncernens del omfattas Nodra AB och Hyresbostäder i Norrköping AB av kraven men Norrköping Rådhus AB har istället valt att ta fram en gemensam hållbarhetsrapport för hela bolagskoncernen för att lyfta samtliga tio dotterbolags hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsrapporten beskriver bolagskoncernens mest väsentliga hållbarhetsfrågor fördelat på fem fokusområden: energianvändning, avfallshantering, god arbetsmiljö, etiskt och socialt ansvar samt antikorruption. Till varje fokusområde har ett antal indikatorer tagits fram som årligen följs upp. Varje fokusområde är också kopplat till de Globala målen. Hållbarhetsrapporten är integrerad med årsredovisningens särtryck och innehåller även bolagskoncernens resultat- och balansräkning.

Hela rapporten hittar ni här

Vill du ha rapporten i tryckt version, kontakta finans- och bolagscontroller Linda Hjort, linda.hjort@norrkoping.se