Länets avloppsledningsnät ska kontrolleras

Publicerad 09 juni 2017 08:22

Under maj–september kommer ett gemensamt miljöprojekt att påbörjas där avloppsledningsnät kontrolleras av miljökontoren i länet. Vid brister kan det bli aktuellt med förelägganden om krav på åtgärder.

Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) är ett samarbete mellan länets tretton kommuner och Länsstyrelsen. Samverkan sker inom ämnesområdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Samarbetet ska öka samsynen, effektivisera tillsynen, utveckla tillsynsvägledning, stödja miljömålsarbetet och möjliggöra en ändamålsenlig kompetensutveckling.

I projektet kommer både kommunala- och privata ledningsnät kontrolleras. Med stöd av checklista,kartmaterial, personlig kontakt med nätägare samt inspektion av bland annat pumpstationer och bräddningspunkter får miljöinspektörerna en uppfattning om hur rutiner, skötsel och saneringsåtgärder ser ut i respektive kommun. Projektet fokuserar på att de som äger avloppsledningsnät ska få ökad kunskap om vilket ansvar man har när det gäller skötsel och underhåll. Även kunskapen hos de miljöinspektörer som bedriver den här typen av tillsyn kommer att öka.

– För att minimera utsläpp och läckage av orenat avloppsvatten är det viktigt att ha bra rutiner för drift och underhåll. Bräddningar, inläckage av tillskottsvatten, utsläpp och läckage leder till problem med övergödning i våra vattendrag, sjöar och hav men innebär också ökade smittorisker för de personer och djur som vistas nära dessa vatten eller dricker förorenat vatten, säger Veronica Cederlund, hälsoskyddschef i Norrköpings kommun.

Arbetet är nära kopplat till Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för 2016-2021. Läs mer på Vattenmyndighetens hemsida.

Även följande av riksdagens uppsatta miljömål berörs av detta projekt:

  • Ingen övergödning
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård
  • Grundvatten av god kvalitet
  • Giftfri miljö

I oktober samlar projektgruppen in erfarenheter från inspektörernas tillsyn och redovisar resultatet till MÖTA:s styrgrupp i december 2017.

För mer information, kontakta gärna:

Therese Boman, miljökontoret Norrköpings kommun, 011-15 16 16

Sofie Palmquist, Länsstyrelsen Östergötland, 010-223 54 57