Kommundirektören svarar på kritiken rörande sekretessprövning

Publicerad 05 juni 2019 13:29

Sveriges television ger Norrköpings kommun kritik för att ha sekretessbelagt uppgifter som kan vara av allmänhetens intresse i begärda handlingar rörande fristående förskolor. Kommundirektör Martin Andreae bedömer att Sveriges television har grund för sin kritik och kommer att se över hanteringen av den berörda typen av handlingar.

Ärendet gäller hur öppna kommuner är med sina tillsynsbeslut och rapporter gällande fristående förskolor. Sveriges television har ifrågasatt varför Norrköpings kommun strukit över text i de begärda handlingarna i större utsträckning än andra kommuner.

– Jag beklagar att Sveriges television inte fått den insyn som man har efterfrågat i det här ärendet. Vårt mål är att alltid vara öppna och transparenta och följa det som är reglerat i lag. Medborgarna ska kunna lita på att Norrköpings kommun sätter allmänhetens intresse främst. Det är därför min bedömning att vi har gjort fel i hanteringen och vi kommer nu att se över rutinerna gällande den här typen av handlingar, säger kommundirektör Martin Andreae.

 

Fakta offentlig handling:
En allmän handling som är offentlig ska alltid lämnas ut. En allmän handling som omfattas av sekretess lämnas ut i de delar den inte omfattas av sekretess. Vid en sekretessprövning ska kommunen ta hänsyn till vem sekretessbestämmelsen avser att skydda, innehållet i materialet och vem som begär ut materialet. Om den som begär ut handlingen anser att bedömningen inte är korrekt så har man möjligheten att överklaga myndighetsbeslutet. Då får en domstol avgöra om sekretessbedömningen är korrekt gjord eller inte.