Klargörande angående moskébygge i Norrköping

Publicerad 01 september 2017 14:26

Sverigedemokraterna har nyligen skickat ut ett flygblad till alla hushåll i Norrköping med syftet att samla opinion för en folkomröstning angående ett moskébygge i Norrköping. Med anledning av alla de uppkomna frågorna som kommit in till kommunen kommer här ett förtydligande av den aktuella byggprocessen.

Kommunens Bygg- och miljökontor handlägger en ansökan om att få bygga en  moské på fastigheten Tränaren 1. För fastigheten gäller en detaljplan som är antagen 2013 och som möjliggör byggandet av en samlingslokal med tillhörande torn. Frågan om församlingen får bygga på den aktuella platsen avgjordes 2013 när detaljplanen vann laga kraft.

 

Vad handlar ärendet i Byggnads- och miljöskyddsnämnden om?

Frågan som ska hanteras i kommunens Byggnads- och miljöskyddsnämnd handlar endast om HUR moskén ska se ut. Frågan om var och om moskén ska byggas har redan hanterats i Stadsplaneringsnämnden.

Utformningen av byggnaden är inte klar därför har inte färdiga handlingar lämnats in till bygglovskontoret. När handlingarna lämnats in kommer de att granskas mot gällande detaljplan och ansökan kommer sedan att tas upp i Byggnads- och miljöskyddsnämnden för beslut.

Om byggnaden inte stämmer med detaljplanens bestämmelser kommer berörda grannar få möjlighet att lämna synpunkter på avvikelserna.

 

Vad är en detaljplan?

Den som vill bygga ett hus inom tätbebyggt område måste ha en detaljplan som säger att det är ok att bygga det du vill bygga på den aktuella platsen. Finns ingen sådan detaljplan måste en ansökan skickas till kommunen som då kan säga ja eller nej till att ta fram en sådan detaljplan. Detta gäller med stöd från plan- och bygglagen från 2011.

 

Går det att påverka en detaljplan?

En detaljplaneprocess är kommunens mest öppna process. Kommunen måste enligt lag gå ut och fråga folk vad de tycker om den föreslagna bebyggelsen inte bara en utan två gånger. Inga andra beslut är så öppna och ger medborgarna så stora möjligheter att påverka som just besluten om nya detaljplaner. Så skedde även i fallet med moskén.

Planen blev giltig, vann laga kraft, i juli 2013. Då köpte församlingen även den aktuella marken som detaljplanen reglerar. Detta innebär att från sommaren 2013 äger församlingen marken och har ett juridiskt dokument som ger dem rätt att bygga sin moské på den aktuella platsen.


Kan man riva upp den antagna detaljplanen?

Nej. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som ger församlingen rätt att bygga på den aktuella platsen.

Ger detaljplanen rätt till böneutrop.

Nej.

Förtydligande kring detaljplanen Såpkullen 1:1 och 1:2 där moskén föreslås att byggas

Stadsbyggnadskontoret genomförde 2006-2007 ett så kallat detaljplaneprogram för området runt Idrottsparken. Marken på delar av detta område ägde kommunen själva och därför gick kommunen vidare med en detaljplan för att kunna möjliggöra ny bebyggelse i området. Den bosnisk-muslimska församlingen hade kontakt med kommunen före 2010 för att diskutera om det fanns en lämplig plats för dem att bygga en ny lokal på innehållande konferensrum, bönerum, klassrum och kontorsrum, med mera, samt en minaret. Samtalen mellan bosnisk-muslimska församlingen och kommunen mynnade ut i att båda parter såg att tomten inom detaljplan Såpkullen 1:1 och 1:2 skulle vara en lämplig plats för deras nya lokal och lokaliseringen prövades i detaljplanearbetet. En markanvisning genomfördes och 2014 sålde kommunen tomten Tränaren 1 till bosnisk-muslimska församlingen.


Eventuella andra synpunkter kan lämnas till: norrkoping.kommun@norrkoping.se