IVO avslutar ärende om vuxenverksamhetens myndighetsutövning

Publicerad 12 februari 2018 08:32

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avslutar sitt ärende om handläggning och dokumentation av utredningar på myndighetsutövningen inom Vuxen - myndighet och utförare på socialkontoret.

Så här skriver IVO i sitt beslut:

IVO har sedan 2013 granskat missbruksvården i Norrköping vid flera tillfällen. Tillsynen har visat på allvarliga brister vad gäller handläggning och dokumentation av utredningar samt hantering av orosanmälningar. Trots att socialnämnden vidtagit flera åtgärder för att komma tillrätta med bristerna har IVO tidigare inte kunnat se någon märkbar förbättring över tid. Den nu aktuella tillsynen visar dock att det skett en kvalitetshöjning av nämndens handläggning och dokumentation av utredningar. IVO pekar på behovet att fortsätta utvecklingsarbetet när det gäller hanteringen av orosanmälningar. 

Det finns några punkter som IVO skickar med till socialnämnden i sitt beslut, men som man inte begär in något svar på. Dessa är:

  • att säkerställa att beslut om att inleda eller inte inleda utredning dateras
  • att säkerställa att kontakt inte tas med andra än anmälaren och den enskilde under förhandsbedömningen
  • att säkerställa att barnperspektivet beaktas i handläggningen av orosanmälningar.

Socialdirektör Yvonne Thilander är nöjd över att IVO nu sett de förändringar som medarbetare och chefer inom myndighetsutövningen på vuxenverksamheten har gjort.

- Det som IVO har påpekat kan förklaras med att vi har haft en hög personalomsättning på socialkontoret. Men under 2017 var personalomsättningen låg och det har lett till stabilitet och att vi kunnat jobbat mer med dokumentation och handläggning, säger Yvonne Thilander, socialdirektör.

Det är väl känt att det är en brist på socionomer i hela landet, så även i Norrköping. Så för att behålla personal och därmed kunna arbeta långsiktigt med dokumentation och handläggning, så jobbar kontoret på olika sätt. Dels med att få upp lönerna, dels att skapa en bra arbetsmiljö.

Ytterligare en orsak till att IVO kritiserat socialkontoret är att deras uppdrag är att granska just handläggning och dokumentation, medan fokus för socilakontoret legat mer på att ge en så bra socialvård som möjligt.

- Det är en balansgång, dokumentation är självklart en viktigt del i vårt arbete och för att kommuninvånarna ska känna sig trygga med att vi gör rättsäkra bedömningar. Men det ska vara effektivt så att klienterna snabbare får behandling och får en bra vård av oss, säger Yvonne Thilander.