Introduktionsutbildning för ökad likvärdighet mellan skolor

Publicerad 26 februari 2018 11:27

Norrköpings kommun har nyligen startat upp en introduktionsutbildning för nyanställda lärare och pedagoger. Utbildningen är en satsning som görs i arbetet för att nå kommunens mål att öka likvärdigheten mellan skolor.

Utbildningen ska bidra till att den nya läraren eller pedagogen får förståelse för skolan som arbetsplats och samhällsaktör. Den ska också bidra till en trygg och utvecklande arbetsmiljö som stimulerar såväl lärare som elever. Detta ligger i linje med målet att öka likvärdigheten mellan skolor i kommunen.

– Likvärdig utbildning är en av de viktigaste frågorna inom skolan just nu, och Norrköping är inget undantag. Varje elev har rätt till att få nå sin fulla potential oavsett vilken skola man går på. Och varje lärare har rätt till att få förutsättningar som möjliggör detta, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör. Gemensamma värderingar och samsyn kring verksamhetens utveckling har visat sig vara två av framgångsfaktorerna i arbetet med likvärdighet, så därför är jag väldigt glad åt att vi nu kan erbjuda alla nyanställda den här möjligheten!

Samtliga nyanställda lärare och pedagoger inom förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola ska få ta del av utbildningen. I introduktionsperioden ingår både mentorskap och utbildningsinsatser. Introduktionstillfällena sker vid utvalda tillfällen under året och omfattar bland annat värdegrund, IKT-stöd (information, kommunikation och teknik) och extra anpassningar, ledarskap i klassrummet, pedagogiska planeringar samt bedömning och betygsättning.

Målsättningen är att nya lärare ska få såväl yrkesmässigt som personligt och socialt stöd på arbetsplatsen. Introduktionen ska skapa trygghet och ge läraren möjlighet att bli ännu bättre förberedd, vilket i förlängningen även skapar bättre förutsättningar för eleverna.

– Vi vill tillsammans med rektorer och förskolechefer ge nyanställda ännu bättre möjligheter till hög trivsel och ett professionellt arbete från start i Norrköpings kommun. På det viset får de förutsättningar att göra ett så bra arbete som någonsin är möjligt tillsammans med barn och ungdomar på våra skolor och förskolor, säger Kajsa Andersson Lundblad, forsknings- och utbildningschef på utbildningskontoret och en av dem som varit med och tagit fram introduktionsutbildningen.