Hemtjänstenheten Generalsgatan 9 avvecklas

Efter flera år med omfattande problem i verksamheten avvecklas nu hemtjänstenheten Generalsgatan 9. De åtgärder och stödjande insatser som har satts in har inte gett önskvärt resultat.

 Vi har gjort allt vi kan för att få enheten att utvecklas i rätt riktning, men det har inte gått. Vår förhoppning är att medarbetarna kan utvecklas i sin yrkesroll på ett individuellt plan när de istället får tillhöra välfungerande enheter, säger Anders Granqvist, verksamhetschef för egenregin.

Drygt 100 hemtjänsttagare som är knutna till Generalsgatan 9 kommer under oktober att få flytta till andra enheter och ett 30-tal medarbetare kommer få nya arbetsplatser. En del av medarbetarna kommer också att erbjudas utbildning inom Äldreomsorgslyftet. Samverkan med berörda fackförbund har inletts.

 Om Generalsgatan 9 kommer att öppnas igen i framtiden styrs av hur behovet av hemtjänst i området ser ut framöver och på belastningen av de övriga enheterna. Just nu har vi bedömt läget som så pass allvarligt att vi måste agera, säger Anders Granqvist.