På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden har konsultfirman Nilsson & Månsson färdigställt en förstudie av Norrköpings museiverksamhet, som presenterades vid dagens nämndmöte. Förstudien innehåller flera förslag på förändringar och utvecklingsmöjligheter för Norrköpings stadsmuseum och Norrköpings Konstmuseum.

 

I maj 2017 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om en genomlysning av kommunens museiverksamhet i dag och förutsättningar för vidareutveckling. Beslut om att anlita konsultfirman Nilsson & Månsson för en förstudie av museiverksamheten togs under sommaren. Nu är denna klar och vid dagens nämndsammanträde kom Erika Månsson från Nilsson & Månsson till kultur- och fritidsnämndens sammanträde för en informationsgenomgång.

Nilsson & Månsson har identifierat flera styrkor, förbättringsmöjligheter och potential i Stadsmuseets och Konstmuseets verksamheter. Det handlar i första hand om ett regionalt uppdrag för Konstmuseet, tydligare ledning och verksamhetsstyrning för båda museerna, inrättandet av ett kafé på Konstmuseet, en gemensam pedagogisk enhet och ett samarbete mellan museerna och Arbetets museum.

Nämnden har beslutat att ge kultur- och fritidskontoret i uppdrag att ta fram en plan utifrån förstudiens resultat. Denna ska presenteras för nämnden i juni 2018.

– Förstudien pekar på vilka fantastiska museer vi har i Norrköping och vilken stolthet som finns hos våra engagerade och kunniga medarbetare. Museerna har starka varumärken samtidigt som det finns flera utvecklingsmöjligheter för båda museerna såsom samarbete med varandra och andra institutioner, säger Lena Cademan Ottosson, tf kultur- och fritidschef.

– Vi kommer att titta vidare på flera av de förslag som förstudien ger vad gäller utveckling av museernas verksamheter. Till exempel att både Konstmuseet och Stadsmuseet ska bli mer synliga och bärande delar i stadskärnan. En självklarhet för en kulturstad som Norrköping, säger Olle Vikmång (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.