Den extrema värmen - en samlad bild av kommunens insatser

Publicerad 27 juli 2018 11:19

Aktuell lägesbild och beredskap

Eldningsförbud
Första eldningsförbud infördes den 23 maj efter samråd med Länsstyrelsen och länets kommuner. Den 24 juli beslutade länets kommuner tillsammans med Länsstyrelsen att utöka detta förbud innebär att all grillning eller eldning är helt förbjuden. Detta för att minimera risken för brand i skog och mark

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Kommunen har just nu extra bevakning på utvalda platser. Beslut om detta tas löpande utefter rådande lägesbild.

Samverkan med Länsstyrelsen
Vi har en regelbunden kontakt med Länsstyrelsen i dessa frågor via länets samverkansform inom krisberedskap, Samverkan Östergötland som består av myndigheter, kommuner och andra aktörer som arbetar och samverkar med varandra inom samhällets krisberedskap. Länsstyrelsen begär in lägesbilder från länets kommuner varje vecka där vi lämnar in en samlad rapport om läget i kommunen. De senaste inrapporteringarna har handlat om bränder, vattenproduktion, kommunal hälso- och sjukvård.

Vattenproduktion
Än så länge är vattennivåerna på en godkänd nivå enligt Norrköpings Vatten och Avfall men vattenverken har en begränsad kapacitet för rening och produktion av dricksvatten. Från Norrköpings vatten har det inte varit aktuellt att införa ett bevattningsförbud, istället har Norrköpings Vatten och Avfall startat kampanjen vattenvis där de förmedlar tips på hur vi inte ska använda mer vatten än nödvändigt.

 

Brand

 • Brandriskprognos och väder
  Extremvädret håller i sig även om värmen kulminerar under fredagen. Till helgen väntas nederbörd men omfattningen är oklar och eventuellt kan det förekomma åska. Brandrisken är extremt hög.
 • Beredskap att hantera bränder i Norrköping
  RTÖG bedömer att de har en tillfredställande beredskap för bränder i skog och mark. Bemanning är enligt plan och de har i princip inga störningar när det gäller material och utrustning. Sedan måndag 23 juli larmar de alltid mer resurser (6 brandmän och två brandbilar) än normalt vid skogs- eller markbrand. De planerar för att dels kunna genomföra insatser i vårt område men även kunna stötta närliggande län.
 • Nationell förstärkning
  Sedan 26 juli har Östergötland (RTÖG) samordningsansvar för nationell förstärkning med personal från Östergötland, Jönköping och Kalmar län. RTÖG kommer att ansvara för samordningen fram till torsdag 2 augusti. I förstärkningen ingår en del personal som kommer från Norrköping (RTÖG). Trots det relativt stora antalet frivilliga från RTÖG som hjälper till med bränderna i Mellansverige påverkar det inte deras förmåga på kort eller lite längre sikt.

Hälsa och sjukvård
Samtliga enheter är på ett eller annat sätt påverkade av de höga temperaturerna. Information och checklista finns tillgängligt för samtlig personal inom vård- och omsorgskontoret i syfte att undvika negativa hälsoeffekter vid värmebölja och höga temperaturer. Även socialkontoret och utbildningskontoret anpassar berörda verksamheten efter rådande villkor, bland annat inom förskolan.

Beredskap extraordinär händelse
Kommunen har en övad och utbildad krisledningsorganisation som kan aktiveras vid allvarliga händelser i kommunen. I första hand är det de som ansvarar för verksamheterna till vardags som ska hantera de störningar som uppstår inom verksamheten, varje kontor har en krisgrupp som ska kunna aktiveras, vid större händelser aktiveras kommunens centrala krisledning.

Än så länge har inte den centrala krisledningen eller krisgrupperna ute på kontoren behövt aktiveras då man har kunnat hantera detta med ordinarie resurser. Kommunens strategiska ledning har dock ständig bevakning av läget i kommunen.

Kommunens säkerhetsenhet har analyserat risker inom Norrköpings kommun. Där ingår värme som ett scenario. Läs mer om detta på kommunen hemsida

Exempel på åtgärder

Omsorg
Ett medvetet aktivt arbete pågår inom Norrköpings kommun med att underlätta för framför allt barn och äldre samt kroniskt sjuka, som är extra utsatta vid värmeböljor. Kommunens personal som arbetar inom omsorgsyrkena följer då särskilda rutiner. Fokus ligger på att hjälpa till att hålla vätskebalansen och förhindra att kroppstemperaturen går upp för mycket.

 • Äldreomsorg och kroniskt sjuka
  För de äldre och kroniskt sjuka kan värmen inte bara vara besvärlig utan den kan i vissa lägen till och med vara farlig. Norrköpings kommun har därför rutiner och en checklista för personal inom äldreomsorg med punkter på vad de ska tänka på och uppmärksamma extra. Tecken att vara observant på är till exempel om någon får förhöjd puls, kraftiga svettningar och förhöjd andning.

Det viktigaste att tänka på när det är extremt varmt är att hålla vätskebalansen och att få svalka. Kommunen har därför köpt in portabla svalkande fläktar som placeras ut på olika boenden vid varmt väder. Andra exempel på svalkande åtgärder är att samlas på platser som är svalare, fylla en balja med svalt vatten att doppa fötterna i, att lägga blötlagda handdukar runt halsen eller att uppmana de äldre till minskad aktivitet – att ta det lugnt helt enkelt.

Personalen är också mycket observant på vätskeintaget. Ju äldre man blir desto svårare kan det vara att märka sin egen törst. Det är heller inte bara vätskan som är viktig utan även att man håller mineralbalansen. Därför ger personalen också de äldre vätskeersättning att dricka.

 • Förskola
  Små barn är också extra känsliga för värme. I Norrköpings förskolor finns därför rutiner för barnens utevistelse i sol, och personalen väljer att stanna inne med barnen mellan klockan 11-15 då solen är som starkast. Kommunen arbetar även sedan en tid tillbaka med att förse förskolegårdar som behöver det ett solskydd över sandlådan. Pedagogerna informerar vårdnadshavare om vikten av solskydd i form av hatt eller keps och tunna, täckande svala kläder för att underlätta barnens mående.

Pedagogerna ser noga till att varje barn får i sig vätska. Det finns rutiner för detta, som kan se något olika ut på respektive förskola – bland annat rör det sig om personlig vattenflaska och dokumentation. Vid behov hjälper pedagogerna även till att kyla ner med svala handdukar. Lek i skugga uppmuntras med lockande erbjudanden som exempelvis skapande eller högläsning ur en bok. Fokus ligger framför allt på lugna aktiviteter.

Man tänker också på att hålla temperaturen nere inomhus genom neddragna jalusier, fördragna gardiner och arbetar även aktivt med att vädra. Upplevs miljön på någon av de sommaröppna förskolorna som för varm finns möjligheten att ha ventilationen igång hela dygnet för att hålla innetemperaturen nere.

Foder
På grund av den rådande torkan har Norrköpings kommun fått in förfrågningar från kommunens lantbrukare om att hjälpa till med foder till deras betesdjur. Eftersom mycket av kommunens mark är utarrenderad finns det inte mycket foder eller bete att erbjuda, men kommunen försöker bidra så gott det går.

Norrköpings kommun har hittills bidragit med 11 hektar grönytor för skörd. Nu undersöker kommunen möjligheter att se om det finns ytterligare ytor för foder eller bete i bland annat Arkösundstrakten, Herstadberg och tätortsnära gräsytor. De områden som är lämpliga att nyttjas kommer att fördelas via Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Det är LRF som tar emot önskemål och prioriterar hur tilldelning av ytor för foder att slå eller bete till djuren sker. Mer information finns på LRF Östergötlands hemsida Kontaktperson: Per Helgesson, ordförande för LRFs kommungrupp i Norrköping, telefon 011-28 55 58.

Lokala köttproducenter
För att kunna hjälpa lokala köttproducenter om det blir nödslakt till följd av torkan, har kommunen tittat på flera olika alternativ.

 • Köpa nötkött direkt från enskilda lokala köttproducenter
  Kommunen kan inte köpa nötkött direkt från enskilda köttproducenter eftersom kommunen är avtalsrättslig bunden till befintliga ramavtal enligt lagen om offentlig upphandling. Kommunens kostenhet kan heller inte hantera hela djur och det praktiska det medför som förpackning och frysning av kött.
 • Inköp av lokalt kött via leverantörer
  Kommunen har kontaktat våra ramavtalsleverantörer och framföra våra önskemål att vi vill att de ökar andelen lokalproducerat kött med hänsyn till foderkrisen för att underlätta situationen för köttproducenter i närområdet. Hittills har två leverantörer meddelat att de är positiva till att försöka hjälpa till. Nästa steg blir nu att leverantören och kostenheten tillsammans undersöker vilka förutsättningar och praktiska möjligheter som finns.
 • Öka andelen nötkött på menyerna
  Kommunens kostenhet undersöker just nu möjligheten att ändra menyerna för att tillfälligt öka andelen nötkött och därigenom öka inköpen av nötkött. Större inköp av kött än tidigare planerat innebär dyrare råvaror. På vilket sätt den ekonomiska fördyringen inom kommunen ska hanteras kommer att bli en fråga som Norrköpings kommun också måste besluta om.

 

 • Långsiktiga insatser

Samverkan kring klimatanpassning
Vid sidan av det akuta har kommunen ett långsiktigt samarbete med SMHI och Campus Norrköping. Syftet med samverkan är att arbeta fram en riktlinje för klimatanpassning för Norrköpings kommun. Denna samverkan arbetar för att göra kommunen klimatsmart genom att förhindra och minska miljöbelastning, men även för att förbereda kommunen inför att kunna hantera klimatförändringar Samverkande parter ser att de kompletterar varandra mycket bra när det gäller kunskap och mål inom klimatanpassning.

Till exempel har en kartläggning utförs gällande fastigheter, sårbarhet och värme. Dessutom har en översyn över översvämningsbenägna områden gjorts och enligt denna har fördämningar byggts. När man bygger nytt tas också dessa kunskaper tillvara.

Jämfört med många andra kommuner har Norrköping kommit långt med att dokumentera var riskerna finns och var kommunen är som mest sårbar. Det medför också att kommunen kan sätta in åtgärder.

Kommunikation:

När en fråga har stor betydelse för/påverkan på kommunens invånare och besökare ökar även behovet av information. Därmed försöker kommunen alltid möta det behovet på olika sätt, lite beroende på vilken typ av fråga det är. Det kan till exempel gälla sådant som språk och i vilka kanaler man behöver gå ut med informationen i. I fallet med den extrema värmen har kommunikationsavdelningen varit i kontakt med flera verksamheter för att kunna berätta mer djupgående om hur Norrköpings kommun arbetar med utsatta grupper i värmen och riktlinjer som finns i samband med det. Sammanställningar med information med tips om vad man själv kan tänka på i värmen, samt hur kommunen arbetar med torka och brist på foder har också gjorts.

Kommunen arbetar också med att hjälpa till att föra ut viktig information som kommer från andra offentliga aktörer. Det gäller exempelvis att sprida information om eldningsförbud (Länsstyrelsen), behovet av att vara vattenvis (Norrköping Vatten och Avfall), vikten av att tänka på säkerheten i samband med vatten (Räddningstjänsten Östra Götaland) samt informationsnumret 113 13 (SOS alarm) och vädervarningar (SMHI).

Det kan också vara så att kontaktcenter informerar kommunikationsavdelningen om att de får många frågor om någonting. Svar sammanställs då, om sedan publiceras i relevanta kanaler. Kontaktcenter kan även backa upp och avlasta verksamheter om de får svårt att hinna svara på frågor. Just nu (från och med 25 juli) har kontaktcenter tillfälligt tagit över svarsfunktionen gällande frågor om eldningsförbudet för att avlasta Räddningstjänsten i Östra Götaland.

Gällande olika aspekter av värmen har kommunen under juli månad gått ut med:

 • Webb - norrkoping.se
  Ständig puff på framsidan om eldningsförbud (först publicerad 23 maj, uppdaterad till totalt eldningsförbud 25/7)
  Information om att vara vattenvis
  Hänsyn till värmen i barn- och äldreomsorg
  Norrköping stöder lantbrukarna med foder
  Information om 113 13
  Totalt eldningsförbud i Norrköping och hela Östergötland (svenska, engelska, arabiska)

 • Facebook/sociala medier
  Eldningsförbud, påminnelse
  Räddningstjänsten kampanj, risk med vatten och alkohol, film 1 (RTÖG)
  Information om hur man sparar på vatten – att vara vattenvis (Norrköping vatten och Avfall)
  Tips på hur du kan hantera värmen
  Påminnelse eldningsförbud (Länsstyrelsen)
  Hänsyn till värmen i barn- och äldreomsorg
  Norrköping stöder lantbrukarna med foder
  Östergötland omfattas av SMHI:s klass 2-varning Sverige (SMHI)
  Information om 113 13 (SOS Alarm)
  Räddningstjänstens kampanj, risk med vatten och alkohol, film 2 (RTÖG)
  Totalt eldningsförbud i Norrköping och hela Östergötland (svenska, engelska, arabiska)
 • Informationen om det totala eldningsförbudet har även vidarebefordrats till Hyresbostäder, Upplev Norrköping samt Norrköpings olika trossamfund.
 • Skyltar om det totala eldningsförbudet är iordningställda och håller på att sättas upp på kommunens badplatser och iorningställda grillplatser (symbol, svenska, engelska) I samband med eldningsförbudet i maj sattes också skyltar upp. Information om det första eldningsförbudet publicerades även på norrkoping.se och kommunens facebooksida.
 • Kommande – explainer för Facebook gällande det totala eldningsförbudet (symbol, svenska, engelska, finska, tyska, franska, spanska, ryska, mandarin samt eventuellt fler språk)
 • Kommande - vid efterfrågan/behov kan ytterligare språk komma ifråga gällande det totala eldningsförbudet. Behovet av fortsatt information gällande värmerelaterade frågor ses över löpande.

Kontaktuppgifter

Allmänna frågor om Norrköpings kommun
Kontaktcenter
Telefon: 011-15 00 00

SOS Alarm
Ge och få information - telefon: 113 13
Akuta larm 112