Åtgärder inom kommunens IT-enhet

Publicerad 22 september 2017 10:15

Norrköpings kommun har nu genomfört en mängd åtgärder som berör upphandlingar, avtal och dokumentation på kommunens IT-enhet.

Under våren identifierade Norrköpings kommun allvarliga brister i avtal och upphandlingar hos IT-enheten. Leverantörer hade under en längre tid fått leverera varor och tjänster till kommunen utan föregående upphandlingar. Norrköpings kommun har nu genomfört en mängd åtgärder som berör upphandlingar, avtal och dokumentation. Åtgärderna har bland annat bestått i en total genomgång av alla avtal och inköp, skärpta beställningsrutiner, genomförandet av nya upphandlingar och förbättrad dokumenthantering. IT-enheten har genomfört cirka 25 upphandlingar och avrop från ramavtal. Bland dessa finns upphandlingar avseende drift och support av kommunens kommunikationsnät, inköp av elevdatorer, av-produkter, mobiltelefoner, avrop av programvarulicenser, skrivare med mera.

- Det har funnits en stor vilja och kraft i organisationen att bringa ordning och reda och se framåt säger Per Bäckström, chef för kommunservice.

Kommunen lät också en extern part göra en grundligare utredning av verksamheten. Utredningen pekar på att kommunen har varit allt för beroende av en leverantör på grund av att man själv saknat adekvat kompetens inom området nät.

- Med anledning av detta har vi nu etablerat en intern nätgrupp med kompetens att hantera frågor och beställningar kring kommunens kommunikationsnät. Detta medför att vi får större kontroll över behov, beställningar och kostnader, säger Per Bäckström.