Åtgärder efter lex Sarah-utredning

Publicerad 24 augusti 2017 09:39

En person i ett boende för personer med funktionsnedsättning tog sitt liv i november förra året. Nu har en lex Sarah-utredning gjorts i ärendet och vård- och omsorgskontoret vidtar flera åtgärder för att minimera riskerna för att något liknande händer igen.

Utredningen visar att kommunen inte fullt ut gett personen lämpligt och strukturerat stöd i sin vardag. Det har också funnits brister i samverkan mellan psykiatrisk öppen- och slutenvård och boendets olika professioner enligt utredarens bedömning. Bland annat dessa faktorer ska ha bidragit till ett fortsatt destruktivt beteende.

– Vi tänker på de anhöriga och beklagar det som har skett. Vi arbetar nu aktivt med att minska riskerna för att något liknande ska hända igen, säger Teresa Påhlsson, verksamhetschef på vård- och omsorgskontoret.

Vård- och omsorgskontoret vidtar flera åtgärder:

  • Information och kommunikation internt mellan olika funktioner på boendeenheten ska förbättras.
  • Samverkan externt med andra vårdgivare ska förbättras genom att bland annat samordnade individuella planer (SIP) alltid upprättas för alla personer som godkänner detta samverkansdokument.
  • Boendeenhetens och myndighetsutövningens journaldokumentation behöver förbättras och bli mer ändamålsenlig.
  • Riskanalyser och genomförandeplaner ska användas och följas upp i större utsträckning på boendeenheten för att öka kvaliteten på omsorgen om enskilda.
  • Alla som jobbar på boendet ska få kompetensutveckling inom självskadebeteende och suicidprevention samt dokumentation.
  • Fastställda rutiner ska tas fram för hur utföraren, i specifika fall, ska få tillgång till uppdrag från myndighetsutövningen.
  • Vård- och omsorgspersonalen kommer få bättre stöd och ledning i det dagliga arbetet.