Åtgärder efter
försenade utredningar inom vård- och omsorg

Publicerad 06 september 2017 10:00

Vård- och omsorgskontoret utreder alltid avvikelser som kan vara risk för eller har lett till missförhållande eller vårdskada och planerar olika åtgärder för att förhindra att liknande händelser sker igen. På grund av bristande resurser, brist i följsamhet till rutiner samt chefsomsättning har ett antal utredningar blivit kraftigt försenade. Vård- och omsorgskontoret tar nu ett samlat grepp för att utredningar framöver ska kunna genomföras inom rimlig tid.

– Vi är mycket självkritiska till att inte utredningar har genomförts inom rimlig tid. Samtidigt ger utredningsresultaten en tydlig bild av återkommande brister och bakomliggande orsaker som vi påbörjat och kommer fortsätta ta ett samlat grepp kring. Parallellt har vi vidtagit åtgärder för att förbättra vårt kvalitetsarbete, det vill säga utredningsförfarandet, säger Teresa Påhlsson, verksamhetschef på vård- och omsorgskontoret.

Vård- och omsorgskontoret har vidtagit och planerar flera åtgärder:

  • Vård- och omsorgskontoret har under 2017 anställt tre kvalitetsutvecklare som ska arbeta med utredningsarbete och processtöd för verksamheten.
  • Två verksamhetsutvecklare har anställts som arbetar med processutveckling inom verksamheterna.
  • Händelseanalysutbildning planeras för enhetschefer.
  • För att förbättra den interna kommunikationen pågår utbildningsinsatser i kommunikationsverktyget SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation).
  • Samverkan externt med andra vårdgivare ska förbättras, bland annat genom kompetensutveckling gällande arbetet med samordnad individuell plan (SIP).
  • För att öka kvaliteten på såväl journalanteckningar som genomförandeplaner planeras dokumentationsutbildning för samtliga medarbetare.
  • Riskanalyser och tillhörande handlingsplaner upprättas kring enskilda brukare och följs upp regelbundet samt vid behov.