Årets medarbetarenkät visar på positiv utveckling

Publicerad 12 april 2017 16:00

Drygt 7000 av kommunens medarbetare svarade på medarbetarenkäten för 2017. Resultatet visar på en positiv utveckling överlag där enstaka kontor sticker ut specifikt.

Årets resultat visar att utvecklingen går stadigt uppåt för kommunen som helhet. Märkbara styrkor sett från medarbetarnas håll är tydlighet i ansvar och mål på individnivå men också för arbetsplatsen. Medarbetarsamtal, lönesamtal och ledarskap från närmsta chef är också delar som har placerat sig högt.

Återkommande inslag för förbättring är att kommunen behöver jobba mer med det varumärkesbyggande arbetet. Samtidigt talar fler positivt om kommunen som arbetsgivare.
– Vi ser att ambassadörskapet ökar, där man talar om Norrköpings kommun som en god arbetsgivare. Men vi ser också att det spretar något mellan kontoren och vi måste vi bli bättre på att bygga vårt varumärke internt, säger Per-Olov Strandberg, personaldirektör.

Socialkontoret, tekniska kontoret och kultur- och fritidskontoret går starkast framåt medan arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret backat. Sett till hela medarbetarundersökningen höjer Norrköpings kommun sitt organisationsindex med en procentenhet jämfört med föregående undersökning från 2015. Nivån är några procentenheter bättre än undersökningsföretaget Ipsos jämförelsedata
– Medarbetarna är kommunens absolut viktigaste resurs, därför är det glädjande att arbetet med att öka medarbetarnas delaktighet och inflytande börjar ge avtryck även i enkätresultat, säger Eva Vikmång (S), personalutskottets ordförande.

Till viktiga utvecklingsområden hör ett mer effektivt arbete mot kränkande särbehandling då undersökningen visar att det har ökat något.
– Detta är ett nolltoleransområde och det är inte tillfredställande siffror vi ser. Resultatet visar att det är ett fortsatt viktigt område att arbeta vidare med, säger Per-Olov Strandberg.

Den webbaserade medarbetarundersökningen genomförs vartannat år i samarbete med undersökningsföretaget Ipsos. Resultatet används som underlag för uppföljning och utveckling av verksamheterna och personalpolitiken.