Ändring i plan- och bygglagen

Publicerad 02 juli 2018 09:38

Från den 1 juli 2018 gäller nya regler i plan- och bygglagen (PBL) om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får genomföras. Lagändringen innebär att beslut om lov får genomföras först fyra veckor efter att de kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 

Alla lov som lämnas kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Arbetet kan sätta igång fyra veckor efter kungörelsen om det finns ett startbesked. Detta gäller även om beslutet inte har fått laga kraft. Om starbeskedet inte ingår i lovbeslutet måste man ta kontakt med sin byggnadsinspektör för att boka in ett tekniskt samråd så att startbesked kan lämnas.

Observera att alla arbeten som görs innan beslutet har fått laga kraft sker på egen risk eftersom beslutet kan upphävas om det överklagas. Om beslutet upphävs är det byggherrens ansvar att ta bort åtgärden eftersom den i så fall saknar lov.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden kommer att meddela den som har sökt lovet vilken dag beslutet är kungjort i Post- och Inrikes Tidningar i samband med att vi skickar ut beslutet.

Läs mer om lagändringen på Boverkets webbplats