Två alternativ i den fortsatta processen gällande Femöresbron

Femöresbron över Motala ström
Publicerad 12 april 2019 13:55

Under dagens sammanträde beslutade tekniska nämnden att inleda två processer gällande Femöresbron. Beslutet fattades med anledning av att Länsstyrelsen sagt nej till kommunens förslag om att flytta Brovaktarstugan samt brofästena med tillfartsvägar.

De två processerna blir att samhällsbyggnadskontoret dels får i uppdrag att anpassa det nuvarande broförslaget så att det möter Länsstyrelsens beslut i så stor utsträckning som möjligt; parallellt med det kommer beslutet att överklagas.

En anledning till överklagan är att vidare prövning kommer att omfatta samtliga lagkrav som kommunen tagit hänsyn till i ansökan, vilket inkluderar miljö- och tillgänglighetskrav. Länsstyrelsen har enbart haft som uppgift att pröva ansökan mot byggnadsminneslagstiftningen.

- Framför allt vill vi dock ha flera alternativ öppna för att kunna hålla ett högt tempo i arbetet med Femöresbron, säger Karin Jonsson (C), ordförande i tekniska nämnden. Det är väldigt viktigt för oss att Norrköpingsborna ska kunna återfå promenadstråket vid Åbackarna med Femöresbron så snabbt som möjligt.

Målet är att den nya bron ska bli så lik den gamla som möjligt, men anpassad till dagens krav. Länsstyrelsen menar dock i sitt beslut att Norrköpings kommun haft för hög ambition gällande tillgänglighet och klimatanpassning. I det nya förslaget ska detta ses över.

- Enligt uppdraget från tekniska nämnden kommer vi nu att anpassa förslaget om Femöresbron så att det utgår från nuvarande brofästen. Det betyder att förslaget inte kommer att uppfylla en del av de miljökrav kommunen ursprungligen ville tillmötesgå, men då behöver å andra sidan fästena heller inte flyttas vilket är vad Länsstyrelsen förordar, säger Johan Smedner, enhetschef infrastruktur.

- Vi kommer dock att försöka tillgänglighetsanpassa bron i så stor utsträckning som möjligt även i det nya förslaget. När man utgår från de befintliga brofästena kommer detta att medföra vissa svårigheter gällande själva bågformen, men utgångspunkten är att bron i det nya förslaget ska få den bågform som kraven på tillgänglighet för funktionshindrade tillåter, säger Karin Jonsson, (C).

Länsstyrelsen menar även i sitt beslut att den gamla Femöresbron bör repareras, en möjlighet som kommunen dock redan har undersökt. Enligt två oberoende experter krävs omfattande åtgärder, som i praktiken skulle innebära att i stort sett allt stål skulle behöva bytas ut.

- Vi har redan konstaterat att den gamla bron inte är renoveringsbar, säger Karin Jonsson, (C). Här är det också viktigt att vi håller isär våra olika ansvarsområden. Ansökan till Länsstyrelsen rör vårt förslag om att flytta Brovaktarstugan och brofästena med tillfartsvägar. Frågorna som rör själva Femöresbron beslutas inom Norrköpings kommun.