Nyheter från stadsplaneringsnämnden

Publicerad 11 oktober 2017 08:00

Nedan följer en kort sammanställning över några av de punkter som behandlades på stadsplaneringsnämndens möte tisdagen den 10 oktober 2017.

Utbyggnad av Klinga arbetsområde
Nu planeras det inför den tredje och sista etappen av Klinga arbetsområde. Det här området, som ligger intill E4:an, har ett attraktivt läge med goda kommunikationer och exponerat reklamläge. I den tredje etappen görs en projektering av utbyggnad av Moraths väg. Tillhörande utredningar ska göras för att i framtiden kunna ge möjlighet av utbyggnad av cirka 6 hektar verksamhetsmark.

Sedan 1991 har Klinga arbetsområdet byggts ut succesivt. I etapp 1 har bensinstation, vägrestaurang, gokartbana och bussgarage med flera anläggningar byggts. I etapp 2 har två industrikvarter möjliggjorts och totalt 9,2 hektar ny verksamhetsmark skapats. Idag är i stort sätt all mark i etapp två såld eller upplåten med optionsrätt.

Detaljplan för fastigheten Torget 6 (Bankpalatset) i Gamla staden
En ny detaljplan för fastigheten Torget 6 har antagits. Enligt en detaljplan från 1972 får byggnaden användas för handel och kontor. Den nya detaljplanen möjliggör användning för bostäder, kontor och centrumverksamhet samt att en tvåvåningars påbyggnad kan göras på den lägre byggnaden mot Gamla Rådstugugatan.

Det äldre bankhuset, som idag till större delen utgörs av kontorslokaler, föreslås återställas till de ursprungliga funktionerna. Det vill säga bostäder på de övre planen och kommersiella lokaler i bottenvåningen. Den nyare byggnaden mot Gamla Rådstugugatan föreslås byggas om för bostäder byggnadshöjd för det äldre bankhuset. De föreslagna förändringarna ska göras utan att bebyggelsens kulturhistoriska värde påverkas negativt.

Planbesked för detaljplan för del av fastigheten Nordanskog 1:1 i Arkösund
Norrköpings kommun har gett positivt planbesked för att pröva möjligheten att utveckla campingområdet i Arkösund med större uppställningsytor för husvagnar, husbilar och stugor.

I det fortsatta planarbetet behöver dagvattenhantering och översvämningsrisk, strandskydd, farligt gods studeras. Hänsyn ska tas till riksintresset för Östergötlands skärgård. Planarbetet kan inledas efter beslut om uppdrag i stadsplaneringsnämnden.

Planbesked för planarbete för fastigheterna Ljura 1:1 och 1:2
För att ersätta befintlig räddningsstation i centrum behöver södra delen av Norrköping en ny räddningsstation. Flera utredningar har gjorts av områden i anslutning till Söderleden för att hitta en lämplig plats. Det område som anses bäst lämpat är på Dagsbergsfältet i anslutning till Ljura trafikplats. I dagsläget finns det tre alternativa förslag på lägen för bebyggelse på det området. Under planarbetet behöver bland annat befintlig ridverksamhet samt pågående planering för Johannisborgsleden studeras.