Kränkande handling anmäls enligt lex Sarah

Publicerad 08 mars 2017 18:06

Personalens tålamod brast då en av de boende i en bostad med särskild service ställde många frågor. Personalen kunde inte hantera situationen och det slutade med att den boende fick sin mun tejpad. Vård- och omsorgskontoret ser allvarligt på det inträffade och lex Sarah-anmäler händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Utredningen visar bland annat att det finns brister i att utforma stödet utifrån varje persons individuella behov och önskemål samt att det finns brister i att arbeta enligt olika styrande dokument som är aktuella för verksamheten. Medarbetarna saknar delvis kunskap och kompetens kring målgruppen och gemensamma arbetssätt och metoder för hur stöd kan ges. Enheten har även haft täta chefsbyten och tidigare signaler om behov av åtgärder har inte hanterats av dåvarande överordnad ledning. Av utredningen framgår det också att det inte genomfördes en riskanalys då verksamheten ändrade inriktning.

Händelsen bedöms som allvarlig enligt lex Sarah eftersom handlingen anses vara en kränkning av den personliga integriteten och ett fysiskt övergrepp. Snarlika händelser bedöms kunna hända fler personer om inte effektfulla åtgärder vidtas. Berörd medarbetare arbetar inte längre kvar i verksamheten.

För att förhindra att liknande händelser inträffar i framtiden har ett flertal åtgärder planerats:

  • Anställa ytterligare en stödpedagog med tydligt uppdrag som stöd för gruppen och enhetschef i det vardagliga arbetet.
  • Utifrån tidigare gjorda kartläggningar av chefsomsättningen och andra erfarenheter ta fram en handlingsplan för hållbart chefskap.
  • Fortsätta och kvalitetssäkra påbörjade teamträffar med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och säkra att innehållet i träffarna utgår ifrån personernas samlade behov av stöd från olika professioner.
  • Genomföra inventering av medarbetarnas behov av kompetensutveckling.
  • Genom utbildningsinsatser stärka medarbetarnas kompetens inom olika områden samt öka medarbetarnas kännedom om vilka styrande dokument som är aktuella för verksamheten.
  • Utveckla dokumentationen med fokus på inflytande, delaktighet och självbestämmande för de boende.
  • Genomföra riskanalys utifrån den förändrade verksamhetsinriktningen och ta fram en handlingsplan på åtgärder som behöver vidtas.